161130 - Agenda Raadsvergadering 30 november 2016

Geachte raadsleden,

Hierbij roep ik u op tot het bijwonen van de vergadering van uw raad, te houden op
Woensdag 30 november 2016 aanvang 20.00 uur
gemeentehuis Ten Boer.

Ten Boer, 17 november 2016

De voorzitter van de raad
N.A. van de Nadort           

 Algemeen

1a. Opening

1b. Vragenuurtje (actuele vragen worden ten minste 34 uur voor de vergadering ingediend bij de raadsvoorzitter)

2a. Vaststelling agenda
2b. Aanwijzen primus bij hoofdelijke stemming

 3. Spreekrecht burgers

 4a. Besluitenlijst 26 oktober 2016
 4b. Bespreking cumulatieve lijst

 5a. Ingekomen stukken
 5b. Informerende raadspunten

6a. Mededelingen vanuit het college
6b. Bezochte vergaderingen
6c. Verbonden partijen
6d. Stand van zaken gaswinningsdossier (actualiteiten)

 Opiniërend/Besluitvormend

 7. Millenniumgroep Ten Boer(presidium)

 Aan u wordt voorgesteld om

 • De millenniumgroep (inclusief de fairtrade-activiteiten) te vragen haar werkzaamheden voort te zetten
 • De adviesfunctie van de werkgroep aan de raad te schrappen.
 • De financiële en materiele ondersteuning te continueren van maximaal 5000 EURO per jaar
 • Een uitspraak te doen over de prioritering van de 17  Werelddoelen (of duurzaamheidsdoelen)
 • De fairtrade-status te continueren vanaf 1 januari 2017 en dit voor 3 december 2016 aan te vragen.

 Besluitvormend

8 Zienswijze Herindelingsontwerp Groningen, Haren en Ten Boer (portefeuillehouder Van de Nadort)

Aan u wordt voorgesteld om:

9.Controle protocol 2016 (presidium)

Aan u wordt voorgesteld om het Controleprotocol 2016 vast te stellen en een specifiek onderwerp te benoemen waaraan de accountant extra aandacht dient te besteden.

10.Toekomst GGD: Ontwikkelperspectief 2017-2020 (portefeuillehouder Heidema)

 Aan u wordt voorgesteld om geen zienswijze uit te brengen over de nota "Publieke Gezondheid in de regio Groningen: ontwikkelperspectief 2017-2020”.

11. Regionaal Dekkingsplan 2016-2020 Veiligheidsregio Groningen (portefeuillehouder Van de Nadort)     

        Aan u wordt voorgesteld om

 • Kennis te nemen van het concept Regionaal Dekkingsplan 2016-2020 en bijbehorende notitie Brandweerzorg in samenhang
 • Geen zienswijze kenbaar te maken omtrent beide documenten en de daarin beschreven koers. 

12. Belastingverordeningen 2017(portefeuillehouder Postma)

     Aan u wordt voorgesteld om  de belastingverordeningen 2017 vast te stellen en daarbij de volgende uitgangspunten te hanteren:

 • Rioolheffing: conform beleid tarief vaststellen op € 292,73;
 • Afvalstoffenheffing: tarieven niet verhogen en het tekort dat daardoor ontstaat ad. € 11.500,00 dekken uit de voorziening afvalstoffenheffing;
 • Overige tarieven: + 0,9%.

13. Sluiting

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook