170329 Agenda raadsvergadering 29 maart 2017

Geachte raadsleden,

 Hierbij roep ik u op tot het bijwonen van de vergadering van uw raad, te houden op

woensdag 29 maart 2017 aanvang 20.00 uu
in het gemeentehuis van Ten Boer.

 Ten Boer, 16 maart 2017.

De voorzitter van de raad,

N.A. van de Nadort.

Algemeen

1a. Opening
1b. Vragenuurtje (actuele vragen worden ten minste 34 uur voor de vergadering ingediend bij de raadsvoorzitter)

2a. Vaststelling agenda
2b. Aanwijzen primus bij hoofdelijke stemming

3. Spreekrecht burgers

4a. Besluitenlijst 15 februari 2017
4b. Bespreking cumulatieve lijst

5a. Ingekomen stukken
5b. Informerende raadspunten

6a. Mededelingen vanuit het college (mondeling)
6b. Verbonden partijen
c. Stand van zaken gaswinningsdossier (actualiteiten)

Opiniërend

7. Armoedebeleid (portefeuillehouder Heidema) (De brief wordt u meningsvormend aangeboden).

Besluitvormend

8. Jaarplan Veiligheid 2017-2018 Ommelanden Noord (portefeuillehouder Van de Nadort)

    Aan u wordt voorgesteld kennis te nemen van Jaarplan IVB Ommelanden Noord    2017/2018 met de mogelijkheid een zienswijze op het plan te geven dan wel met    aanvullingen te komen.    Oplegnotitie                                        Politierapportage                                

9. Verordening Adviesraad Sociaal Domein (portefeuillehouder Heidema)

Aan u wordt voorgesteld om de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017     vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Cliëntenplatform Ten Boer 2015.

10. Financiële positie na Artikel 12 status en invulling buffer sociaal domein      (portefeuillehouder Postma)
Aan u wordt voorgesteld om uw opvatting hierover te geven en een besluit te nemen.
Overzicht

11. Wijziging statuten stichting BES (portefeuillehouder Heidema)                            

12. Beleidskader Woldwijk (portefeuillehouder Postma)
Aan u wordt voorgesteld het beleidskader vast te stellen.

13. Sluiting

Wilt u over (een van) bovenstaande agendapunten het woord voeren of wilt u nadere informatie, neemt u dan voor de vergadering contact op met de griffier,

de heer R.S. Bosma, via telefoonnummer (050) 302 88 16 of mail naar r.bosma@tenboer.nl of diens plaatsvervanger mevrouw M.C. Huisjes m.huisjes@tenboer.nl.

U dient dit kenbaar te maken tot uiterlijk 12 uur op de dag van de vergadering.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook