171108 Agenda raadsvergadering 8 november 2017 (begrotingsvergadering)

Geachte raadsleden,

Hierbij roep ik u op tot het bijwonen van de vergadering van uw raad, te houden op

woensdag 8 november 2017, aanvang 20.00 uur,
in het gemeentehuis te Ten Boer.

Ten Boer, 16 oktober 2017
                            
De voorzitter van de raad,
F. de Vries

Agenda

20.00 uur     
1. a. Opening en vaststelling agenda
    b. Aanwijzing primus bij hoofdelijke stemming
    c. Inventariseren spreekrecht
    d. Benoeming tweede loco-griffier

20.05 uur     
2. Mogelijke inbreng publiek over de programmabegroting 2018

20.15 uur     
3. Behandeling Programmabegroting 2018
De programmabegroting is het beleidsstuk waarin de raad de verdeling van de middelen voor 2018 vaststelt. Op 28 juni zijn door de raad bij behandeling van de Perspectiefnota de kaders aan het college verstrekt voor de begroting 2018.
De raad zal in deze vergadering een oordeel geven over het resultaat.
Desgewenst kan de raad amendementen en/of moties indienen om het voorgestelde beleid aan te passen.

20.40 uur:
4. Schorsing

20.55 uur    
5. a. Fracties reageren op elkaar, verhelderende vragen
    b. College reageert op de ingebrachte fractiebijdragen,
        gestelde politieke vragen en moties en/of amendementen.

21.10 uur:
6.  Schorsing

21.20 uur     
7. Heropening vergadering
Tweede termijn van de raad. De raad krijgt de gelegenheid te reageren op de beantwoording van het college en de eventueel ingediende amendementen en moties.
Fracties reageren op elkaar.

21.35 uur
 8. Reactie van het college o.a. op de moties en amendementen

22.00 uur
9. Vaststelling programmabegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2022 voorafgegaan door stemming over eventuele amendementen en moties

22.15 uur    
10. Invulling begrotingsruimte 2017 en volgende jaren, een en ander in aansluiting op de behandeling in de raad van 27 september jl.

Notitie

22.30 uur
11. Sluiting

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook