171129 Agenda raadsvergadering 29 november 2017

Geachte raadsleden,

Hierbij roep ik u op tot het bijwonen van de vergadering van uw raad, te houden op

Woensdag 29 november 2017 aanvang 20.00 uur
in het gemeentehuis van Ten Boer.

Ten Boer, 16 november 2017

 De voorzitter van de raad,
F. de Vries     

 Algemeen

 1a. Opening

1b. Vragenuurtje (actuele vragen worden ten minste 34 uur voor de vergadering ingediend    bij de raadsvoorzitter)

2a. Vaststelling agenda
2b. Aanwijzen primus bij hoofdelijke stemming

3. Spreekrecht burgers
4a. Besluitenlijst 27 september, 4 oktober en 8 november 2017
4b. Bespreking toezeggingenlijst

5a. Ingekomen stukken
5b. Informerende raadspunten

6a. Mededelingen vanuit het college (mondeling)
6b. Verbonden partijen
6c. Stand van zaken gaswinningsdossier (actualiteiten)

Besluitvormend

7. Controleprotocol 2017

Aan u wordt voorgesteld om:

 • een specifiek onderwerp te benoemen waaraan de accountant extra aandacht dient te besteden.


8. Belastingverordeningen 2018

Aan u wordt voorgesteld om vast te stellen de verordeningen op de heffing en invordering van:

a.    onroerendezaakbelastingen 2018
b.    afvalstoffenheffing 2018
c.    leges 2018
d.    marktgelden 2018
e.    lijkbezorgingsrechten 2018
f.     rioolheffing 2018

9. Legesverordening 2018 t.a.v. zonneparken

Aan u wordt voorgesteld om de legesverordening 2018 aan te passen door het opnemen van een bepaling t.a.v. leges zonneparken.

10. Blijverslening en duurzaamheidslening Ten Boer

Aan u wordt voorgesteld om de verordeningen blijverslening gemeente Ten Boer 2017 en duurzaamheidslening gemeente Ten Boer 2017 vast te stellen.

11. Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke GezondheidZorg

Aan u wordt voorgesteld om in te stemmen met de regeling tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen.

12. Financiële en inhoudelijke solidariteit in de jeugdhulp 2018

Aan u wordt voorgesteld om in te stemmen met het voorstel van het DB aan de Groninger gemeenten om voor het jaar 2018:

1.    Gezamenlijk inhoudelijk solidair te blijven en voort te willen bouwen aan het Groninger Functioneel Model door concrete afspraken te maken over de uitvoering en borging ervan;

2.    Niet meer algeheel gezamenlijk financieel solidair te zijn op ZIN en PGB en deze uitgaven per gemeente af te rekenen;

3.    Wel financieel solidair te blijven op:

- De zeer specialistische jeugdhulp (bovenregionaal, bovenlokaal en/of landelijke inkoop);

- De gesloten jeugdhulp (Jeugdhulp Plus); 

- De gesubsidieerde voorzieningen;

- De uitvoeringskosten van de RIGG;

- De mogelijke instandhoudingskosten voor verblijfsvoorzieningen en de GI’s die  

  noodzakelijk zijn voor de regio maar door onderbezetting in hun voortbestaan worden bedreigd;

4.    Bij de RIGG naast de inkooprol ook de monitoringsrol te beleggen voor alle vormen van jeugdhulp (ZIN én PGB) zodat er een regionaal, overall beeld van de inzet en uitgaven van jeugdhulp is.

13. Concept Meerjarenprogramma 2018

Het college wil u betrekken bij zijn te nemen besluit om een reactie op het programma in te dienen en deze eventueel aan te vullen.

14. Sluiting

Wilt u over (een van) bovenstaande agendapunten het woord voeren of wilt u nadere informatie, neemt u dan voor de vergadering contact op met de griffier,mevrouw M.C. Huisjes, tel: (050) 302 88 22, e-mail: m.huisjes@tenboer.nl.

U dient dit kenbaar te maken tot uiterlijk 12 uur op de dag van de vergadering.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook