180627 Agenda raadsvergadering 27 juni 2018

Geachte raadsleden,

Hierbij roep ik u op tot het bijwonen van de vergadering van uw raad, te houden op

Woensdag 27 juni 2018 aanvang 20.00 uur
in het gemeentehuis van Ten Boer.

Ten Boer, 12 juni 2018

De voorzitter van de raad,
F. de Vries    

Algemeen

1a. Opening
1b. Vragenuurtje (actuele vragen worden ten minste 34 uur voor de vergadering ingediend bij de raadsvoorzitter)

2a. Vaststelling agenda
2b. Aanwijzen primus bij hoofdelijke stemming

3. Spreekrecht burgers

4a. Besluitenlijst 30 mei 2018
4b. Bespreking toezeggingenlijst

5a. Ingekomen stukken
5b. Informerende raadspunten

6a. Mededelingen vanuit het college (mondeling)
6b. Verbonden partijen
6c. Stand van zaken gaswinningsdossier (actualiteiten)
6d. Stand van zaken herindeling/bestuurlijke toekomst

 

Besluitvormend

7.  Vaststellen jaarrekening 2017 (portefeuillehouder Postma)

Aan u wordt voorgesteld om de jaarrekening 2017 vast te stellen.

- Brief aan de raad 

8.  Perspectiefnota (portefeuillehouder Postma)

Aan u wordt voorgesteld om de Perspectiefnota 2018 vast te stellen en de gevolgen van de voorjaarsnota 2018 en de invulling van de PM-posten te verwerken in de begroting 2018.

9.  Grondexploitatie Dijkshorn (portefeuillehouder Postma)

Aan u wordt voorgesteld om:

 • De geheimhouding te bekrachtigen;
 • De herziene exploitatiebegroting Dijkshorn, peildatum 31-12-2017 en de Toelichting Grondexploitatie Dijkshorn vast te stellen;
 • De opbrengsten van de 25 verkochte kavels toe te voegen aan het resultaat;
 • Akkoord te gaan met het reserveren van een bedrag voor de uitbreiding van de speeltuin;
 • Akkoord te gaan met het reserveren van een bedrag voor een eventuele fietsverbinding Riekele Prinsstraat en de Schepperij.

 

10. Sanering stortplaats Woltersum (voormalig zwembad)

Aan u wordt voorgesteld om:

1.€ 600.000 beschikbaar te stellen als bijdrage van de gemeente Ten Boer aan scenario 3B, namelijk het verwijderen van de stortplaats Woltersum;

2.Het bedrag van € 600.000 te dekken uit de algemene reserve.

- Feitennotitie

- Wikken en wegen

- Onderzoeksrapport

11. Exploitatie zwembad De Blinkerd 2018 en volgende jaren (portefeuillehouder Heidema)

Aan u wordt voorgesteld om:

 1. Het structurele budget in de gemeentebegroting voor zwembad De Blinkerd met ingang van 1 januari 2018 te verhogen met € 55.000 en vast te stellen op € 209.700;
 2. Van dit budget met ingang van 1 januari 2018 een structurele subsidie te verstrekken aan de stichting BES van € 105.100;
 3. Van het onder 1 genoemde budget voor de MIOP jaarlijks € 59.000 te bestemmen;
 4. Van het onder 1 genoemde budget € 45.600 te bestemmen voor de eigenaarslasten, zoals kapitaallast, verzekeringen en belastingen;
 5. De onder 2. genoemde subsidie jaarlijks te indexeren volgens de binnen Ten Boer gebruikelijke t-2 systematiek voor gesubsidieerde instellingen;
 6. De éénmalige dotatie algemene reserve voor de opvang van tegenvallers bij de stichting BES vast te stellen op € 50.000;
 7. Eénmalig in 2018 een extra storting te doen in onze voorziening voor de MIOP van € 250.000;
 8. Het bovenstaande te verwerken in de Voorjaarsnota 2018.


12. Begraafpark Ten Boer
(portefeuillehouder Postma)

 Aan u wordt voorgesteld om i.v.m het upgraden van het begraafpark € 82.150 beschikbaar te stellen.

- Plan van aanpak

13. Regionaal woondocument in het kader van Regiovisie Groningen - Assen (portefeuillehouder Postma)  

 Aan u wordt voorgesteld om het regionaal woondocument vast te stellen

14. Sluiting

 

Wilt u over (een van) bovenstaande agendapunten het woord voeren of wilt u nadere informatie, neemt u dan voor de vergadering contact op met de griffier,de heer R.S. Bosma, via telefoonnummer (050) 302 88 16 of mail naar r.bosma@tenboer.nl

U dient dit kenbaar te maken tot uiterlijk 12 uur op de dag van de vergadering.

 

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • Ma 09.00 tot 12.00 uur
 • Ma 14.00 tot 18.00 uur
 • Do 09.00 tot 12.00 uur
 • Overige dagen: Gemeente Groningen

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook