181031 Agenda raadsvergadering 31 oktober 2018

Geachte raadsleden,

Hierbij roep ik u op tot het bijwonen van de vergadering van uw raad, te houden op

Woensdag 31 oktober  2018 aanvang 18.30 uur
in het gemeentehuis van Ten Boer.

Ten Boer, 17 oktober 2018

De voorzitter van de raad,
F de Vries    

 

Algemeen

1a. Opening
1b. Vragenuurtje (actuele vragen worden ten minste 34 uur voor de vergadering ingediend    bij de raadsvoorzitter)

2a. Vaststelling agenda
2b. Aanwijzen primus bij hoofdelijke stemming

3. Spreekrecht burgers

4a. Besluitenlijst 26 september 2018

4b. Bespreking toezeggingenlijst

5a. Ingekomen stukken
5b. Informerende raadspunten

6a. Mededelingen vanuit het college (mondeling)
6b. Verbonden partijen
6c. Stand van zaken gaswinningsdossier (actualiteiten)
6d. Stand van zaken herindeling/bestuurlijke toekomst

 

Besluitvormend

7a.Onderzoek geloofsbrieven de heer J J Hoogesteeger

7b Installatie van de heer J J Hoogesteeger (Groen Links) tot lid van de raad

8.Realisatie kindcentrum Ten Boer (uitvoeringskrediet)

Impressie nieuwbouw - Verkeersmaatregelen - Impressie verkeersmaatregelen

Aan u wordt voorgesteld om:

 1. De geheimhouding van de drie documenten te bekrachtigen;
 2. Een uitvoeringskrediet van € 13.173.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van het kindcentrum Ten Boer inclusief bijkomende investeringen;
 3. De kosten van dit krediet te dekken uit de diverse middelen die beschikbaar zijn gesteld conform geheime bijlage bij het raadsvoorstel.

 

9 Bestemmingsplan Kindcentrum Ten Boer

Aan u wordt voorgesteld om:

 1. De ingediende zienswijzen deels over te nemen wat betreft de onderbouwing van de keuzes ten aanzien van het verkeer en het parkeren, de zienswijzen voor het overige niet over te nemen;
 2. De overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te nemen en het bestemmingsplan Kindcentrum, digitaal vervat in het gml-bestand NL.IMRO.0009.BP027Kindcentrum-vg01.gml, en gebruikmakend van een ondergrond ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie van april 2018, gewijzigd ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen, overeenkomstig dit voorstel vast te stellen;
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.


10. Vaststelling bestemmingsplan Gebouwd erfgoed en parkeren

 Aan u wordt voorgesteld om:

 1. De zienswijze 1 deels over te nemen, zienswijze 2 te ondersteunen, zienswijze 6 over te nemen, de zienswijzen 3, 4, 5 en 7 niet over te nemen en zienswijze 8 niet ontvankelijk te verklaren;
 2. De overwegingen en motiveringen overeenkomstig dit voorstel over te nemen en het bestemmingsplan Gebouwd erfgoed en parkeren, digitaal vervat in het gml-bestand NL.IMRO.0009.BP026GebErfgPark-vg01.gml en gebruikmakend van een ondergrond ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie van januari 2018, gewijzigd ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen, overeenkomstig dit voorstel vast te stellen;
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Deelkaarten - Staat van wijzigingen - Vastgesteld - Staat van wijzigingenZienswijzenverslag

11 Vaststelling gemeentelijke belastingverordeningen 2019

 Aan u wordt voorgesteld om vast te stellen de verordeningen op de heffing en  invordering van:

 

12 Dorpsvernieuwing Ten Boer

 Aan u wordt voorgesteld om:

 • Kennis te nemen van de notitie "Stand van zaken dorpsvernieuwing Ten Boer" en  het college te verzoeken de notitie toe te voegen aan het overdrachtsdossier in het kader van de gemeentelijke herindeling; (collegenotitie)
 • Een krediet van € 400.000 beschikbaar te stellen voor de aanpassing van de woonomgeving Fazanthof in Ten Boer;

 

13 Notitie Vitale dorpen, gebiedsgericht werken in Ten Boer

Aan u wordt voorgesteld om de notitie “Vitale dorpen, gebiedsgericht werken in Ten Boer” vast te stellen en op te nemen in het bestuurlijk overdrachtsdossier voor de nieuwe gemeente Groningen.    

14 Omgevingsvisie Ten Boer Vitaal en Krachtig Verbonden

 Aan u wordt voorgesteld om:

 1. Het document ‘Vitaal en Krachtig Verbonden’ als boodschap voor de omgevingsvisie van de nieuwe gemeente Groningen vast te stellen.
 2. Het college van Ten Boer te verzoeken dit document in te brengen in de nieuwe gemeente Groningen via de bestuurlijke overdracht.

 
15 Afscheid de heer T.J.de Wit als raadslid Ten Boer

16.sluiting

 Wilt u over (een van) bovenstaande agendapunten het woord voeren of wilt u nadere informatie, neemt u dan voor de vergadering contact op met de griffier,de heer R.S. Bosma, via telefoonnummer (050) 302 88 16 of mail naar r.bosma@tenboer.nlU dient dit kenbaar te maken tot uiterlijk 12 uur op de dag van de vergadering.

 

 

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook