Agenda raadsvergadering 18 april 2018

Geachte raadsleden,

Hierbij roep ik u op tot het bijwonen van de vergadering van uw raad, te houden op

Woensdag 18 april 2018 aanvang 20.00 uur
in het gemeentehuis van Ten Boer.

Ten Boer, 5 april 2018

De voorzitter van de raad,
 F. de Vries    

 Algemeen

1a. Opening
1b. Vragenuurtje (actuele vragen worden ten minste 34 uur voor de vergadering ingediend    bij de raadsvoorzitter)

2a. Vaststelling agenda
2b. Aanwijzen primus bij hoofdelijke stemming

3. Spreekrecht burgers

4a. Besluitenlijst 28 maart 2018

4a.1. Motie PvdA bijstandsgerechtigden en minima 28 maart 2018

4a.2. Motie PvdA en Groen Links 'Ze zijn al thuis'( kinderpardon) 28 maart 2018
4b. Bespreking toezeggingenlijst

5a. Ingekomen stukken
5b. Informerende raadspunten

6a. Mededelingen vanuit het college (mondeling)
6b. Verbonden partijen
6c. Stand van zaken gaswinningsdossier (actualiteiten)

 Besluitvormend

7. Projectenlijst Verklaring van geen bedenkingen (portefeuillehouder Postma)

Aan u wordt voorgesteld om :

 • In te stemmen met de procedure voor een omgevingsvergunning waarvoor een verklaring van geen bedenkingen vereist is;
 • De lijst met categorieën (bouw)plannen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen vereist is, vast te stellen;

 
8. Verzelfstandiging zwembad de Blinkerd (
portefeuillehouder Heidema)

Aan u wordt voorgesteld om

 • De punten II, III, IV, V, VIII van het raadsbesluit van 26 oktober 2016 (kenmerk TB 16.5971763) over de verzelfstandiging van het zwembad De Blinkerd in te trekken;
 • Het zwembad met ingang van 1 januari 2017 in gebruik te geven aan de stichting BES;
 • De subsidie voor 2017 vast te stellen op € 66.000;
 • Een voorstel voor de structurele verhoging van de exploitatiesubsidie en het budget voor het groot onderhoud te betrekken bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2017

Bijlage: Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd - raadsvoorstel 2016


9.
   Ontheffing woonverplichting wethouder mevrouw A.Postma (presidium)

Aan u wordt voorgesteld om de termijn van een jaar, waarvoor aan mevrouw A. Postma,   wethouder en woonachtig te Groningen, ontheffing van de woonverplichting is verleend, te verlengen tot 1 januari 2019, zijnde de datum waarop de herindeling met de gemeente Groningen in werking treedt.

10. Contract Welstand Libau (portefeuillehouder Postma

Aan u wordt voorgesteld om in te stemmen met beëindigen contract Welstand Libau.

11. Sluiting

Wilt u over (een van) bovenstaande agendapunten het woord voeren of wilt u nadere informatie, neemt u dan voor de vergadering contact op met de griffier,de heer R.S. Bosma, via telefoonnummer (050) 302 88 16 of mail naar r.bosma@tenboer.nl of diens plaatsvervanger mevrouw M.C. Huisjes m.huisjes@tenboer.nl.

U dient dit kenbaar te maken tot uiterlijk 12 uur op de dag van de vergadering.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • Ma 09.00 tot 12.00 uur
 • Ma 14.00 tot 18.00 uur
 • Do 09.00 tot 12.00 uur
 • Overige dagen: Gemeente Groningen

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook