Bestuur en politiek

Er zijn drie organen die zich bezighouden met het besturen van de gemeente: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.

Het hoogste bestuursorgaan is de gemeenteraad.

Hoe werkt het gemeentebestuur?

Het bestuur van de gemeente Ten Boer ligt in handen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders (B & W). Heel algemeen kan gesteld worden dat de gemeenteraad het algemeen bestuur vormt en het college van B & W het dagelijks bestuur. De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking, stelt de hoofdlijnen van beleid vast, neemt de grote beslissingen en controleert het college op de uitvoering van zijn taken.

Het college van B & W is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente.

Het dualisme

In het voorjaar van 2002 is voor de gemeenten een nieuw bestuurssysteem ontwikkeld: het dualisme. Op landelijk niveau kennen we dit systeem, als we kijken naar de Twee Kamer en de Ministerraad. Op gemeentelijk niveau gaat het dan om de gemeenteraad en het college van B & W.

Uiterlijke kenmerken van het dualisme zijn, dat de wethouders geen lid meer zijn van de gemeenteraad. Voor de uitoefening van zijn taken wordt de raad ondersteund door de raadsgriffier. De gemeentesecretaris is 'de rechterhand' van het college en bemoeit zich in principe niet met de gemeenteraad.

Met het dualisme wordt getracht een duidelijker onderscheid aan te brengen tussen de taken van de raad en het college. De raad stelt, als hoogste bestuursorgaan, de kaders vast en controleert het college.

De gemeenteraad

De gemeenteraad van Ten Boer telt 13 leden namens 5 fracties. Zij vertegenwoordigen de bevolking in het gemeentebestuur. Zij stellen de hoofdlijnen van het beleid vast, de zgn. kaders. Grote plannen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn, verkeer etc. kunnen pas worden uitgevoerd nadat een meerderheid van de raad ermee ingestemd heeft. Ook beslist de raad hoe het geld besteed wordt waarover de gemeente beschikt. De raad controleert tevens het college van B & W.

De leden van de raad worden om de vier jaar door de inwoners van de gemeente gekozen.

Raadsvergadering

De raad vergadert elke maand, in principe op de laatste woensdagavond. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis. Zij zijn openbaar: iedereen mag ze bijwonen. Iedereen kan inspreken aan het begin van de vergadering over onderwerpen die op de agenda staan vermeld.

Voorzitter van de raad

De raad wordt voorgezeten door de burgemeester, die tevens voorzitter van het college is. De burgemeester wordt overigens niet gekozen. Zij wordt bij koninklijk besluit benoemd.

Het College

De wethouders vormen samen met de burgemeester het college. Op basis van een gezamenlijk beleidsprogramma, het bestuursakkoord, voor vier jaar is het college verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur over de gemeente. Elke wethouder is belast met een aantal beleidsterreinen: de portefeuilles. De burgemeester is op grond van de wet verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

Coalitie en oppositie

De gemeenteraad van Ten Boer bestaat momenteel uit 5 fracties. De PvdA-fractie heeft 2 leden, de CDA-fractie 3, de ChristenUnie en Algemeen Belang ook ieder 3 leden en Groen Links heeft 2 leden.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook