Gemeentelijke herindeling


Foto herindelingDe gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer vormen vanaf 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Groningen. Tenminste, als het aan de provincie Groningen, de gemeente Groningen en Ten Boer ligt. Groningen en Ten Boer hebben al sinds 2007 een samenwerkingsrelatie. In 2015 hebben beide gemeenten definitief besloten om samen te gaan. De gemeente Haren wil echter zelfstandig blijven. De provincie Groningen vindt dat een slecht idee, omdat een zelfstandig Haren onvoldoende geld en te weinig bestuurskracht heeft. Daarom heeft de provincie de minister geadviseerd om Groningen, Ten Boer en Haren te laten samengaan.

Op een speciale website vertelt de provincie Groningen het herindelingsproces. Hier zijn ook alle belangrijke documenten over de herindeling te vinden. Op deze webpagina presenteren wij alle actuele informatie over de herindeling voor Ten Boer.


Reactie aan Tweede Kamer op wetsontwerp herindeling én hoorzitting  

Groningen, 23 november 2017

Op verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer heeft ons college een reactie geschreven op het Wetsontwerp Herindeling Groningen, Haren en Ten Boer. In een speciale brief informeert ons college de gemeenteraad. 

Op basis van de opvattingen van de raad over het herindelingsontwerp van de provincie Groningen is een gemeenschappelijke positieve zienswijze opgesteld. Dit is de basis voor de reactie aan de commissie voor Binnenlandse Zaken. De besluitvorming over onder anderen het personeelsconvenant en de bestuursovereenkomst is hierin meegenomen, net als de brief aan de commissie van de drie burgemeesters, waarin gevraagd wordt om duidelijkheid over de aard en omvang van de herindeling. Verder haakt de reactie aan bij de brief van Groningen aan Haren, met de oproep om deel te nemen aan de voorbereiding van de herindeling.

De brief besluit met de vraag om bijzondere aandacht voor de nadelen van de reguliere samenvoegingsvariant, vanwege de tot nu toe becijferde kosten van circa 1 miljoen euro. Onze burgemeester en wethouders dringen er daarom bij de commissie voor Binnenlandse Zaken op aan om de dure reguliere samenvoegingsvariant te heroverwegen en alsnog te kiezen voor de goedkopere lichte herindelingsvariant. 

Bezoek aan het gebeid

De griffier van de kamercommissie heeft aangekondigd dat commissieleden een bezoek zullen brengen aan het gebied. Hiervoor is een een bustour van drie kwartier per gemeente gepland. 

Hoorzitting

In de lokale en regionale kranten zijn alle betrokkenen inmiddels geattendeerd op de spelregels voor de hoorzitting die over het wetsontwerp plaatsvindt. Namens de raad en het college voert onze burgemeester tijdens deze hoorzitting het woord. Zodra tijd en plaats van de hoorzitting bekend is wordt dit via onze website, Facebookpagina en de Noorderkrant bekend gemaakt.


Presentatie concept bestuursovereenkomst 

Groningen, 11 januari 2017

De burgemeesters Den Oudsten (Groningen), Van de Nadort (Ten Boer) en mevrouw Kool (namens de gemeente Haren) hebben het concept van de bestuursovereenkomst gepresenteerd. Hierin staan bijvoorbeeld concrete afspraken over het behoud van de groene gebieden tussen Groningen en Haren en tussen Groningen en Ten Boer.

Ook is in de overeenkomst vastgelegd hoe de nieuwe gemeente zal zorgen voor de nabijheid van het bestuur en blijvend goede dienstverlening. De overeenkomst is tot stand gekomen met inbreng van Marga Kool. Zij behartigt op verzoek van de provincie Groningen de belangen van de inwoners en ondernemers van Haren.      

 

Baangarantie voor ambtenaren bij nieuwe gemeente

Groningen, 20 december 2016

Alle ambtenaren die op 1 februari 2017 een vast dienstverband hebben, houden hun baan als Ten Boer en Haren opgaan in de nieuwe gemeente Groningen. Dat is de belangrijkste conclusie uit het personeelsconvenant dat vandaag is ondertekend door de burgemeesters Den Oudsten (Groningen) en Van de Nadort (Ten Boer). Tijdens een gezamenlijke persconferentie vandaag maakte de Groningse gedeputeerde Brouns het definitieve herindelingsadvies voor de nieuwe gemeente bekend.

,,Zo laten we zien dat we bij de vorming van de nieuwe gemeente zorgvuldig omgaan met alle betrokkenen’’, verklaart Van de Nadort de afspraken voor het personeel. Hij is blij met het behaalde resultaat voor het gemeentepersoneel. In het convenant staat ook dat er tot aan de herindeling een ‘open arbeidsmarkt’ komt om onderling vacatures uit te kunnen wisselen. Het convenant is positief ontvangen door de ondernemingsraden van Groningen, Ten Boer en Haren.


Informatiemarkten voorontwerp gemeentelijke herindeling                 

Ten Boer, 13 oktober 2016

De provincie Groningen en de gemeenten Groningen en Ten Boer organiseren bijeenkomsten over het herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Tijdens de avonden kunnen bezoekers informatie krijgen over het herindelingsontwerp. Ook hebben ze de mogelijkheid een zienswijze in te dienen met behulp van een notulist. Inwoners zijn van harte welkom om bij de bijeenkomsten aanwezig te zijn.

In het herindelingsontwerp staat een onderbouwing van de noodzaak en de meerwaarde van de herindeling en een beschrijving van de nieuwe gemeente, zoals uitgangspunten, kenmerken, ambities en financiële aspecten. Tijdens de bijeenkomsten krijgen bezoekers meer informatie over de hoofdlijnen van het herindelingsontwerp. Bovendien kunnen ze over de herindeling in gesprek gaan, vragen stellen of opmerkingen plaatsen en een bijdrage leveren in de vorm van ideeën of aandachtspunten. 

 

Herindelingsontwerp Groningen-Haren-Ten Boer ter inzage

Groningen, 19 september 2016 

Bekendmaking herindeling Groningen-Ten Boer-HarenGroningen, Haren en Ten Boer hechten grote waarde aan de groene ruimten in de nieuw te vormen gemeente. Zij hebben afgesproken samen ervoor te zorgen dat deze ook op langere termijn open en groen blijven. Dit staat in het herindelingsontwerp, dat Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Groningen vandaag hebben vastgesteld. Ook willen de gemeenten na de herindeling toegankelijk, laagdrempelig en dichtbij blijven voor de inwoners en ruimte geven aan initiatieven vanuit de samenleving.

Met de financiële ruimte en stevigheid die de nieuwe gemeente biedt, kan deze investeren in de vernieuwing van dienst- en zorgverlening en zich sterk maken om de noodzakelijke voorzieningen in stand te houden. Het herindelingsontwerp is opgesteld onder regie van de provincie en met medewerking van de drie gemeenten. Het ontwerp gaat nu naar de drie gemeenteraden en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Zienswijze indienen

De drie colleges van B&W leggen het vanaf 21 september 2016 ter inzage tot en met 16 november 2016. Tijdens deze acht weken kan iedereen een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie. Ook aan de drie gemeenteraden, maatschappelijke organisaties en de omliggende gemeenten wordt een reactie gevraagd. Op basis hiervan stelt de provincie het uiteindelijke herindelingsadvies op aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

 

Stand van zaken herindeling

Ten Boer, 1 september 2016

Burgemeester André van de Nadort informeert in een open brief in de dorpskranten van Ten Boer de inwoners over de herindeling. 

,,U volgt natuurlijk ook de berichten in de media. En het zal u ook zijn opgevallen dat er een groot verschil van inzicht bestaat tussen het gemeentebestuur van Haren en het provinciaal bestuur. Waar een meerderheid van de Harense gemeenteraad én een deel van de bevolking ervan overtuigd is dat Haren voldoende toekomstbestendig is, hebben Gedeputeerde Staten en een ander deel van de Harense bevolking een tegenovergestelde mening. De verwachting is gerechtvaardigd dat de gemeente Haren zich tot het uiterste zal blijven verweren tegen een opgelegde herindeling.''

Lees het hele artikel

 

Ten Boer achter provincie in fusie met Haren en Groningen

Ten Boer, 28 juni 2016

Ten Boer staat achter de provincie Groningen om gemeente Haren alsnog te laten aansluiten bij de herindeling met Groningen en Ten Boer. Vandaag heeft de provincie aan gemeente Haren laten weten niet akkoord te gaan met de blijvende zelfstandigheid. De provincie streeft naar vorming van de nieuwe gemeente per 1 januari 2019. 

De gemeenteraad van Haren heeft op 15 juni besloten om zelfstandig te blijven. Dat ziet de provincie niet zitten. Volgens Gedeputeerde Staten heeft de zelfstandige gemeente Haren een onvoldoende duurzame, (financieel) robuuste en bestuurskrachtige toekomst in regionaal perspectief. Daarom heeft de provincie vandaag de gemeente Haren op de hoogte gesteld dat de voorbereidingen voor een herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente inclusief Haren gestart worden.

Lees het volledige persbericht.

Samenvoeging met Groningen en Haren maakt ons sterker

Ten Boer, 22 juni 2016

Ten Boer is voorstander van de fusie tussen gemeente Groningen, Haren en Ten Boer. Zodra zich de mogelijkheid voordoet zal Ten Boer, samen met Groningen, een herindelingstraject met Haren starten. Ondertussen blijven Groningen en Ten Boer koersen op 1 januari 2019 voor de fusie tussen beide gemeenten. Die datum is voor de raad van Ten Boer ,,een keihard gegeven’’. Een motie met deze strekking is woensdagavond 22 juni door de gemeenteraad van Ten Boer aangenomen. Ook heeft de raad unaniem ingestemd met het rapport van Gedeputeerde Staten Groningen ‘Verkenning gemeentelijke herindeling Groningen, Haren, Ten Boer’.

Burgemeester Van de Nadort sprak zijn blijdschap uit dat de fracties in de Ten Boerster raad allemaal de deur naar Haren openhouden. Ondanks het besluit van Haren om zelfstandig te blijven gelooft burgemeester André van de Nadort van Ten Boer in een samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer. ,,Zo’n samenvoeging zal op alle terreinen een sterke gemeente opleveren die financieel gezond is en de bestuurlijke daadkracht heeft om samen met alle 228.000 inwoners  antwoord te geven op de sociale, economische en ruimtelijke vragen die horen bij de vijfde gemeente van Nederland.’’ Dat concludeerde Van de Nadort na afloop van de raadsvergadering woensdagavond in Ten Boer. 

Lees het volledige persbericht.


Gemeenteraad Ten Boer vóór fusie met Groningen

Ten Boer, 28 oktober 2015

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft zich tijdens een 'opiniërende bespreking' uitgesproken voor een fusie met de gemeente Groningen. De discussie hierover is gevoerd aan de hand van een notitie van het college, waarin drie opties worden belicht: zelfstandig blijven, herindelen met Noord-groningse gemeenten of samengaan met Groningen.

 

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook