Gemeenteraad

Politieke partijen
Burgerinitiatief

Wilt u gast van de Raad zijn? Meld u aan!

Wat doet precies de gemeenteraad en wie zijn de raadsleden ?
Wie zijn de raadsleden en wat zijn hun taken? Hoe verloopt een vergadering? Waarover praat de raad?
Wilt u een antwoord op deze vragen? Meld u aan voor “Gast van de Raad!”

Wat houdt Gast van de Raad in?
Een uur voorafgaand aan de raadsvergadering wordt u als gast ontvangen door twee raadsleden, de burgemeester en de raadsgriffier. Onder het genot van een broodje en een kop soep vertellen de raadsleden tijdens de ontvangst over het gemeentebestuur en het raadswerk. Wat doet de gemeenteraad? Wat doet het college van burgemeesters en wethouders? Zij vertellen ook hoe zij zelf invulling geven aan het raadswerk.
Daarna wordt ingegaan op de raadsvergadering van die avond. Daarbij vertellen de raadsleden hoe een vergadering verloopt en welke onderwerpen die avond op de agenda staan. Natuurlijk heeft u volop de gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelding of meer informatie kan bij de griffier, Roelof Bosma, 050-3028816 of e-mail r.bosma@tenboer.nl

Samenstelling Raad

De gemeenteraad van Ten Boer telt 13 leden namens 5 fracties. Zij vertegenwoordigen de bevolking in het gemeentebestuur. Zij stellen de hoofdlijnen van het beleid vast. Grote plannen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn, verkeer etc. kunnen pas worden uitgevoerd nadat een meerderheid van de raad ervoor gestemd heeft. Ook beslist de raad hoe het geld besteed wordt waarover de gemeente beschikt. De raad controleert tevens het college van B en W. De leden van de raad worden om de vier jaar door de bevolking van de Gemeente Ten Boer gekozen.

Klik hier voor een overzicht van alle raadsleden.

Taken gemeenteraad

De raad heeft drie belangrijke taken:

 1. De volksvertegenwoordiging
  Raadsleden worden door de bevolking gekozen en zijn daarom volksvertegenwoordigers. Zij weten goed wat er binnen de gemeente leeft, waar knelpunten of wensen zijn. Hiermee houden zij rekening bij het maken van keuzes.
 2. De kaderstelling
  De raad bestuurt 'op hoofdlijnen'. Dat doet hij door kaders te stellen voor het college van B & W over de inhoud van de begroting, gemeentelijke verordeningen, bestemmings- en beleidsplannen enzovoort. Wanneer de raad besluiten heeft genomen, dan zorgt het college van B & W voor de uitvoering
 3. De controle
  Wanneer het college van B & W de kaderstelling heeft uitgevoerd, dan doet de gemeenteraad een controle. Voor deze controletaak heeft de raad allerlei middelen tot zijn beschikking, zoals bijvoorbeeld de jaarrekening en het jaarverslag.

Politieke partijen

Onderstaand vindt u een overzicht van de politieke partijen in de gemeente Ten Boer.

Algemeen Belang
Contactpersoon: de heer R.F. Stayen, Eemskanaal N.Z. 10, 9795 TB Woltersum, tel. (050) 302 22 66
E-mail: algemeenbelang.tenboer@kpnplanet.nl
Website: www.algemeenbelangtenboer.nl

CDA
Secretaris: de heer J.A. Helmantel, Gerichtstraat 6, 9791 BG Ten Boer, tel. (050) 302 18 19.
E-mail:
Website: www.cda.nl/groningen/ten-boer

ChristenUnie
Secretaris: de heer W. Tamminga, Rijksweg 147, 9792 PD Ten Post, tel. (050) 302 31 72
Website: www.tenboer.christenunie.nl
E-mail: info@tenboer.christenunie.nl

GroenLinks
Secretaris: de heer J.J. Hoogesteger, Zwaanhof 6, 9791 ES Ten Boer, tel. (050) 537 02 82
E-mail: jj.hoogesteger@ziggo.nl
Website: www.tenboer.groenlinks.nl

Partij van de Arbeid
Secretaris: mevrouw M. Meester, Tolhuiswierde 9, 9791 JK Ten Boer, tel. (050) 302 21 15
E-mail:
Website: www.tenboer.pvda.nl 

Burgerinitiatief

Burgerinitiatief: iets voor u?

Hoe kunnen inwoners van de gemeente Ten Boer een onderwerp of voorstel op de agenda van de raad krijgen?

In de gemeente Ten Boer kunnen burgers de raad vragen een voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen.

Dat is niet nieuw, het burgerinitiatief is er al vanaf 2002. Misschien zult u zeggen: ik bel de raadsleden gewoon op of ik stuur ze een mailtje of een brief. Dat kan, en is ook een goede en vaak snelle manier om de volksvertegenwoordigers aan hun jasje te trekken.

Maar daarnaast heeft u ook de mogelijkheid een burgerinitiatiefvoorstel in te dienen. U stelt zelf een voorstel op en verzoekt de raad dit op de agenda te plaatsen. Een voordeel daarvan is, dat u zelf met een concreet plan kunt komen. Als de raad besluit het voorstel op de agenda te plaatsen, krijgt u gelegenheid om het toe te lichten in de raads- of commissievergadering.

Aan een burgerinitiatief is een aantal voorwaarden verbonden:

 • een indiener heeft minimaal 50 handtekeningen nodig als ondersteuning;
 • alleen inwoners van zestien jaar en ouder kunnen een handtekening zetten;
 • Waar mag een burgerinitiatief niet over gaan?
 • over een onderwerp dat niet onder de bevoegdheid van de raad valt;
 • over een formeel bezwaar of een formele klacht;
 • over een onderwerp waarover de raad tijdens deze raadsperiode een besluit heeft genomen.

Waar kan het dan wel over gaan?

Een paar voorbeelden:

 • U vindt dat er een overdekt zwembad in Ten Boer moet komen.
 • U heeft een plan voor een speelvoorziening in uw wijk of dorp en vraagt de raad om medewerking hieraan.

Het burgerinitiatief moet worden ingediend bij de burgemeester. Voor de omschrijving van het voorstel en de plaatsing van de handtekeningen kunt u een speciaal formulier afhalen op het gemeentehuis.

De regeling burgerinitiatief is in te zien op het gemeentehuis en staat ook op de website van de gemeente Ten Boer: www.tenboer.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, de heer Roelof Bosma, telefoon (050) 302 88 16 (dinsdag en woensdag), e-mail: r.bosma@tenboer.nl. Ook voor advies over het indienen en opstellen van een burgerinitiatief kunt u bij hem terecht. 

Reglement van orde Raad

Klik hier om het reglement van orde voor de Raad te bekijken

Anonymous zegt:
30-11-2016 11:29

GWW Testen

tenboer-prd zegt:
20-12-2016 09:08

Reageren op reactie

Anonymous zegt:
07-12-2016 11:47

test

Commentaar is uitgeschakeld

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook