Bestemmingsplan kleine dorpskernen Ten Boer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 25 september 2013 het bestemmingsplan ’Kleine Dorpskernen Ten Boer’ heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de acht kleinere dorpen van de gemeente Ten Boer (Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Wittewierum en Woltersum). Het plangebied bestaat uit de bebouwde kommen van de genoemde dorpen. Daarbij is gekeken naar logische grenzen. In veel gevallen is het plangebied iets ruimer dan in de oude bestemmingsplannen voor de diverse dorpen. In het plan is in hoofdzaak de bestaande situatie, inclusief reeds vergunde bouwprojecten, vastgelegd.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan, zoals dat van 18 april 2013 tot en met 29 mei 2013 ter inzage heeft gelegen. Deze wijzigingen betreffen onder andere het volgende.
•    De dubbelstemming ‘Waarde – Archeologie 1’ op het achterste deel van een perceel aan de Dorpsweg in Garmerwolde, ter plaatse van een bestaande schuur, is verwijderd. Op hetzelfde perceel is het bouwvlak op twee punten uitgebreid, conform het oude bestemmingsplan.
•    Een bestaand pad vanaf de Dorpsweg in Garmerwolde naar achtergelegen weilanden is voorzien van de bestemming Gemengd, respectievelijk Maatschappelijk met een aanduiding ‘verkeer’.
•    De goot- en bouwhoogte op een perceel aan de Molenweg in Thesinge zijn naar boven bijgesteld conform de feitelijk aanwezige hoogtes.
•    Het bouwvlak op een perceel aan de Dorpsweg in Garmerwolde is aan de voorzijde met 4 meter verruimd richting de straatzijde om meer ruimte te bieden voor eventuele vervan-ging/verbouwing van de bestaande bedrijfswoning. Op hetzelfde perceel is het bouwvlak ter plaatse van een sloot verruimd omdat de sloot geen cultuurhistorische en/of landschappelijke waarde kent. Op hetzelfde perceel is het bouwvlak aan de noordzijde met 2 meter en aan zuidzijde met 1 meter verruimd.
•        Op een perceel aan de B. Kuiperweg in Ten Post is de mogelijkheid tot het vestigen van een atelier en/of galerie bij recht opgenomen.
•    Binnen de bestemming Gemengd is een vergelijkbare regeling voor bijbehorende bouwwerken als in de bestemming Wonen opgenomen.
•    Op het perceel Eestumerweg 4 Ten Post, dat de bestemming Gemengd heeft, is de functie ‘horeca van categorie 1’ toegevoegd.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 31 oktober tot en met 11 december 2013 ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer.     
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn
tegen betaling op bovenvermelde adressen verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, alsmede op www.tenboer.nl onder Digitale balie, digitale bestemmingsplannen. De digitale planbestanden zijn te vinden op gemeente.groningen.nl/ro-online/plannen. Het identificatienummer is NL.IMRO.0009.BP023KleineDorpker-vg01.

Van 31 oktober tot en met 11 december 2013 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerp- bestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Bijhorende documenten:
- Plankaart Woltersum
- Plankaart Garmerwolde
- Plankaart Lellens
- Plankaart Sint Annen
- Plankaart Ten Post
- Plankaart Thesinge
- Plankaart Winneweer
- Plankaart Wittewierum
- Raadsvoorstel 'vaststelling bestemmingsplan Kleine Dorpskernen Ten Boer'
- Getekend raadsbesluit
- Toelichting en regels bestemmingsplan Kleine Dorpskernen Ten BoerTen Boer, 30 oktober 2013
Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • Ma 09.00 tot 12.00 uur
 • Ma 14.00 tot 18.00 uur
 • Do 09.00 tot 12.00 uur
 • Overige dagen: Gemeente Groningen

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook