Advertentie Noorderkrant 6 augustus 2014

De advertentie in de krant

Afgedankt textiel? Houd het apart

In Nederland gooien we jaarlijks zo’n 140 miljoen kilo textiel in de grijze container. Dit zijn ongeveer 2.800 grote vrachtwagens vol! Dat verdwijnt allemaal in verbrandingsovens. En dat is jammer.

Want bijna alle afgedankte textiel kan opnieuw worden gebruikt, of het nu gaat om kleding, badkamer- of keukentextiel. Lever daarom alle textiel in, ook als het kapot of versleten is. Oude textiel kunt u in een kledingcontainer doen of meegeven tijdens huis-aan-huis inzamelacties.

 

Met ingang van 1 januari 2015 verandert er veel op zorggebied

Per 1 januari 2015 wordt een aantal zorgtaken overgeheveld naar de gemeenten. Taken die nu nog worden uitgevoerd door de centrale overheid en de provincies. De achterliggende gedachte is, dat gemeenten deze taken beter kunnen uitvoeren, omdat ze dichter bij u, de burger staan.

 Maar, we kunnen er niet omheen, het is ook een bezuinigingsmaatregel van de centrale overheid. Het gaat om taken op het gebied van

 • Zorg en Welzijn (WMO inclusief een deel van de AWBZ)
 • Jeugdzorg en
 • De Participatiewet

Wat betekenen al deze veranderingen voor u? De nieuwe regelgeving gaat uit van ‘eigen kracht’. Meer zelf doen en als dit niet lukt, hulp zoeken in de omgeving. Als dit ook niet mogelijk is, dan kunt u bij de gemeente aankloppen.

Hoe organiseert de gemeente de hulp? Al vanaf 2012 werkt de gemeente Ten Boer op een ‘integrale manier’. Bij ‘De Deel’ waar onze dorpscoaches werken, kunt u ook nu al terecht met al uw vragen op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn en met vragen over opvoeding en jeugdzorg. Samen met u zoeken de dorpscoaches naar datgene wat nodig is om uw situatie te verbeteren.

Cliënten met een PGB (Persoons Gebonden Budget)

Voor mensen die gebruik maken van een PGB gaat er vanaf 2015 een aantal zaken anders. Wij noemen dit de PGB via ‘trekkingsrecht’. In plaats van rechtstreekse uitbetaling van de PGB aan de cliënt gaat dit vanaf het volgend jaar via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (WTCG) en Compensatieregeling Eigen Risico (CER)

De WTCG wordt in 2015 afgeschaft en de CER wordt dit jaar nog afgeschaft.

Overgangsrecht

 • AWBZ-cliënten hebben maximaal 1 jaar overgangsrecht, tenzij de indicatie afloopt vóór 1 januari 2015
 • Cliënten in een beschermde woonvoorziening (GGZ-C) hebben minimaal 5 jaar overgangsrecht
 • Gemeenten bepalen zelf het overgangsrecht voor mensen met recht op grond van de huidige Wmo (bv. huishoudelijke hulp en dagbesteding). Personen die het betreft ontvangen hierover nog nader bericht. Voor meer informatie verwijzen wij u www.tenboer.nl

 

Aanvragen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende verzoeken om een vergunning zijn binnengekomen:

Evenementen

 • “De boer op”, 11-10-2014, Bouwerschapweg 29a, Ten Boer
 • Meulnpop op 27-9-14, Molenpad 9, Sint Annen

Een ieder die meent door deze aanvragen in zijn/haar belang te zijn getroffen, kan binnen vier weken na publicatie een zienswijze hieromtrent aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

 

Omgevingsvergunningen

Tussen 4 en 30 juli is de volgende aanvraag binnengekomen:

 • Tijdelijk plaatsen woonkeet, Boltweg 8, Ten Boer

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 7 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen van de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische zaken, Harm Buiterplein 1 te Groningen, open op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Zienswijzen kunt u tot en met 18 september 2015 zowel mondeling als schriftelijk indienen. Schriftelijk bij de dienst RO/EZ, afdeling BWT, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.

Wilt u mondeling zienswijzen indienen, belt u dan met het Loket Bouwen en Wonen, tel. 367 81 11.

 

Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar

In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Omgevingsvergunning:

 • Dempen, verbreden en uitdiepen van sloten, Lageweg 25, Thesinge (17-07-14)
 • Uitrit, Kerkpad 1, Woltersum (19-07-14)

Evenementenvergunning

 • Sietsation op 23 -08-14, Ten Post (04-08-14)

Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket Bouwen en Wonen is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur, op basis van vrije inloop en van 13.00 tot 17.00 uur op afspraak.

Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.

 

Gedoogbeschikking

Burgemeester en wethouders hebben besloten om (onder voorwaarden), in het kader van een pilotproject, ten behoeve van onderzoek naar de effecten van aardbevingen op gebouwen en beschermde monumenten, te gedogen dat zonder vereiste omgevingsvergunning onderzoekswerkzaamheden worden verricht aan het kerkje te Woltersum.

Bezwaren

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending (28-07-14) van de gedoogbeschikking schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Ten Boer, Postbus 7, 9790 AA Ten Boer.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Daarnaast kunt u in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u – bijvoorbeeld om de werking van het besluit te schorsen - samen met een kopie van uw beroepschrift sturen aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden

 

Sloopmeldingen

 • verwijderen asbesthoudende materialen, Karspelstraat 32 te Ten Boer
 • verwijderen en afvoeren asbesthoudende toepassing, Thesingerweg 15 te Thesinge
 • verwijderen asbesthoudende materialen, Wedmanstraat 23A te Ten Boer

 

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook