Advertentie Noorderkrant 29 oktober 2014

De advertentie in de krant

Aanvragen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende verzoek om een vergunning is binnengekomen:

Evenementenvergunning en geluidsontheffing:

 • Optreden Mooi Wark 28-03-2015 Café de Witte Brug Woltersum (13-10-2014)

Een ieder die meent door deze aanvraag in zijn/haar belang te zijn getroffen, kan binnen vier weken na publicatie een zienswijze hieromtrent aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

 

Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar

In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Standplaatsvergunning

 • Snackbar Dobma, parkeerplaats Eestumerweg 11 Ten Post elke zaterdag, tussen 17.00 en 18.30 uur (15-9-14)

Omgevingsvergunning

 • Aanbouw ligboxenstal, Washuisterweg 3 Ten Boer (09-10-2014)

Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket Bouwen en Wonen is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur, op basis van vrije inloop en van 13.00 tot 17.00 uur op afspraak.

Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.

 

Begrotingsvergadering

Op donderdag 6 november vergadert de gemeenteraad over de gemeentebegroting voor 2015. De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

19.30 uur Opening

19.35 uur Inbreng vanaf de publieke tribune over de begroting

19.45 uur Bespreking van de begroting door de raad

20.30 uur Fracties reageren op elkaar en het college reageert op de fractiebijdragen

21.00 uur Pauze

21.15 uur Tweede termijn en reacties van het college

22.00 uur Vaststelling van de begroting 2015

22.15 uur Aanvraag 2015 art. 12 Financiële Verhoudingswet

 

 

Opvoeden en opgroeien                            Onderwijs Huishoudelijke hulp                                      Thuiszorg WMO                                                                  Dagactiviteiten Vrijwilligerswerk                                            Mantelzorg Jeugdzorg

UITNODIGING

DE VERANDERENDE SAMENLEVING

We gaan hierover met u in gesprek

Per 1 januari 2015 gaat er veel veranderen. De gemeente krijgt de regie op een aantal zorgtaken, die nu nog door de rijksoverheid en de provincies worden uitgevoerd.

Wat betekent dit voor mensen met een hulpvraag? Wat betekent dit voor hun familie, buren of vrienden? En hebben deze grote veranderingen invloed binnen onze dorpsgemeenschappen, kerken of verenigingen? Hierover gaan wij graag met u in gesprek. Van onze kant om uit te leggen hoe wij de zaken gaan organiseren. En van uw kant hoe u tegen al deze veranderingen aankijkt. Maakt u zich zorgen of u nog wel de hulp krijgt die u nodig bent? Wat wordt er van mij als buurman verwacht? Wat kan mijn vereniging betekenen voor iemand die in de knel dreigt te komen? Hierover organiseren wij een aantal, informele, bijeenkomsten. Deze worden elke keer gehouden in het dorpshuis van het betreffende dorp op de volgende data:

 • Ten Boer (dorpshuis Sportlaan) Dinsdag 4 november
 • Woltersum (de Bongerd) Donderdag 13 november
 • Sint Annen (Meuln) Dinsdag 18  november
 • Thesinge (Trefpunt) Donderdag 20 november
 • Lellens: aanvang 10.00 uur (Proathoeske) Zaterdag 22 november (mogelijk aangepast programma)
 • Ten Post (’t Holt) Maandag 24 november
 • Garmerwolde (de Leeuw) Donderdag 27 november

Bent u niet in de gelegenheid de bijeenkomst in uw eigen dorp te bezoeken, dan bent u van harte welkom in één van de andere dorpen.

Vanaf 18.00 uur (m.u.v. Lellens) bent u van harte welkom. Na een verwelkoming door wethouder Peter Heidema beginnen we samen met een ‘soep van het huis’ en belegde broodjes. U krijgt informatie over de aanstaande veranderingen. Met elkaar gaan we verkennen of we iets voor een ander kunnen betekenen.

De presentatie van de avonden is in handen van provinciaal chansonnier Alje van Bolhuis.

We sluiten de avond rond 21.00 uur af met een hapje en drankje.

 

Financieel extraatje van de regering

De regering heeft besloten dat alle mensen met een minimuminkomen een eenmalige tegemoetkoming krijgen.

De hoogte van deze tegemoetkoming is:

 • Gezin/paar: € 100
 • Alleenstaande ouder: € 90
 • Alleenstaande: € 70

Is uw inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm? Dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor deze eenmalige uitkering. U kunt de tegemoetkoming vanaf 3 november aanvragen met het hiervoor bestemde aanvraagformulier. Dit formulier kunt u vanaf 3 november, tijdens het inloopstreekuur, afhalen bij De Deel in het gemeentehuis: • maandagmiddag 13.30-16.30 uur, woensdagochtend 9.00-12.00 uur en op vrijdagochtend 9.00-12.00 uur

U moet dit extraatje aanvragen vóór 1 december 2014.

LET OP! Mensen met een uitkering ontvangen het extraatje automatisch. Deze wordt samen met de uitkering in oktober uitgekeerd.

 

11 november Themabijeenkomst Mantelzorg

Alle mantelzorgers in de gemeente en andere geïnteresseerden zijn op 11 november van harte welkom in de raadzaal in het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst zal een professionele verhalenverteller stilstaan bij 5 verschillende soorten mantelzorg.

Daarnaast is er volop ruimte om ervaringen uit te wisselen. Mocht u mantelzorg geven, in welke vorm dan ook, en bent u nieuwsgierig hoe anderen hier mee om gaan, dan bent u van harte welkom om deze bijeenkomst geheel vrijblijvend bij te wonen.

We zien u graag dinsdag 11 november, vanaf 13.45 uur, in het gemeentehuis van Ten Boer!

 

Omgevingsvergunningen

Tussen 10 en 24 oktober zijn de volgende aanvragen binnengekomen:

 • Thesingerlaan 3 te Thesinge: plaatsen reclamebord (legalisatie)
 • Kapelstraat 2 te Thesinge: plaatsen schuurtje
 • Stadsweg 93 te Ten Post: wijzigen bestemming agrarisch naar wonen
 • Johan Rengersstraat 14 te Ten Post: wijzigen bestaande uitrit
 • Johan Rengersstraat 16 te Ten Post: verbreden bestaande uitrit
 • Johan Rengersstraat 12 te Ten Post: aanvraag nieuwe uitrit

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook