Advertentie Noorderkrant 10 december 2014

De advertentie in de krant

Beperkte dienstverlening gemeentehuis rond de feestdagen 2014/2015

Sluiting gemeentelijke diensten

Op donderdag 25 en vrijdag 26 december is het gemeentehuis gesloten. Woensdag 24 en woensdag 31 december (Oudejaarsdag) is het gemeentehuis vanaf 12.00 uur gesloten. Wij zijn dan ook telefonisch niet bereikbaar.

Vrijdag 2 januari 2015 is het gemeentehuis inclusief balies Burgerzaken, Loket Bouwen en Wonen en De Deel  gesloten.

Op maandag 5 januari 2015 zijn we vanaf 10.00 uur weer normaal geopend.

Wat te doen bij calamiteiten

Wanneer er buiten kantoortijd sprake is van een calamiteit, waar direct actie op moet worden ondernomen, kunt u bellen met 0900 8844 (Politie).

Huisvuilinzameling

Voor de afwijkende inzameldagen huisvuil raadpleegt u de milieuwijzer op www.tenboer.nl

 

Raadsvergadering

Op woensdag 17 december om 19.30 uur in de raadzaal in het gemeentehuis. De agenda vermeldt ondermeer de volgende onderwerpen:

 • Beleidsplan Participatiewet
 • Najaarsnota 2014
 • Wijziging verordening WMO
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een stal en actualisatie van de  inrichting, Kollerijweg 86 Ten Post

 

Dorpstoer ‘De veranderende samenleving’ afgerond

Donderdag 27 november is in Garmerwolde de gemeentelijke dorpstoer over de veranderende samenleving afgerond.  De afgelopen maand zijn we in alle dorpshuizen geweest om met u te praten over de veranderingen in de zorg die op stapel staan. Het was een hele toer, maar vanuit de gemeente hebben we dit met heel veel plezier gedaan. De avonden hebben aan onze verwachtingen voldaan. En meer dan dat! We waren elke keer weer verrast door de grote opkomst. Over de hele gemeente hebben ongeveer 300 mensen de avonden bezocht. Als portefeuillehouder Welzijn wil ik u als bezoekers heel hartelijk danken voor uw komst en uw belangstelling.

We zijn ons ervan bewust dat er best nog wel dingen onduidelijk zijn gebleven, maar hopelijk heeft u er toch iets aan gehad. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte, zeker in persoonlijke gesprekken met onze relaties.

Niet alleen hebben wij u informatie verstrekt. We hebben ook naar u geluisterd. Met uw opmerkingen en suggesties willen wij in de toekomst zeker ons voordeel doen. Ook alle vrijwilligers van de dorpshuizen, die ons warm hebben onthaald, wil ik vanaf deze plek heel hartelijk danken voor de inzet. In onze gemeente wonen de echte soep-koks!

Als u nog persoonlijke vragen heeft over uw ‘zorgsituatie’ in de nabije toekomst, neemt u dan contact op met De Deel in het gemeentehuis, tel. (050) 302 88 46.

Aanvragen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende verzoeken om een vergunning zijn binnengekomen:

Standplaatsvergunning

 • IJsvereniging Kaakheem, verkoop etenswaren en niet-alcoholische dranken, Damsterdiep Ten Boer, ten tijde van natuurijs (25-11-14)

Geluidsontheffing

 • IJsvereniging Kaakheem, ijs-en skeelerbaan aan de Sportlaan Ten Boer (25-11-14).

Een ieder die meent door deze aanvragen in zijn/haar belang te zijn getroffen, kan binnen vier weken na publicatie een zienswijze hieromtrent aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Uniforme voorbereidingsprocedure Horeca

 • Drank en horecavergunning, Coop Koopmansplein 10, Ten Boer.

Binnen zes weken na publicatie van het ontwerpbesluit, kunnen eventuele zienswijzen worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Ten Boer.

Het concept besluit ligt zes weken na publicatie ter inzage op het gemeentehuis Ten Boer.

 

Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar

In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Evenementenvergunning

 • Privéfeest 25 jaar huwelijk, 20-12-14 weiland Grasdijkweg Garmerwolde (25-11-14)
 • Optreden Mooi Waark 28-03-2015 20:00 tot 02:00 Café de Witte Brug Woltersum (5-12-14)

Geluidsontheffing

 • Privéfeest 25 jaar huwelijk, 20-12-14 weiland Grasdijkweg Garmerwolde (21-11-14)
 • Optreden Mooi Waark 28-03-2015 20:00 tot 02:00 Café de Witte Brug Woltersum (5-12-14)

Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket Bouwen en Wonen is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur, op basis van vrije inloop en van 13.00 tot 17.00 uur op afspraak.

Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.

 

Voorgenomen weigeringsbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend een besluit te willen nemen over de volgende aanvraag:

 • Maljehorsterweg, Lellens:  plaatsen mestbassin

Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 11 december 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen op het gemeentehuis te Ten Boer. Zienswijzen kunt u tot en met 22 januari 2015 zowel mondeling als schriftelijk indienen. Schriftelijk bij het loket Bouwen en Wonen, Postbus 7, 9790 AA Ten Boer. Wilt u mondeling zienswijzen indienen, belt u dan met het Loket Bouwen en Wonen, telefoon 14050. U kunt dan een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • Rijksweg 113B te Ten Post: ombouwen naar onbemand tankstation
 • Wolddijk 5 te Lellens: wijzigen dakconstructie huidige serrestal
 • Johan Dijkstrastraat Ten Boer: bouwen 6 woningen

Ontvangen sloopmeldingen

 • Bijbelgang 7 te Woltersum: verwijderen asbest
 • Oldenhuisstraat 8 te Ten Post: verwijderen asbest
 • Stadsweg 171 te Winneweer: verwijderen schoorsteen

 

Vastgestelde verordeningen

De gemeenteraad heeft op 26 november 2014 de volgende verordeningen vastgesteld:

 • Kwijtscheldingsverordening 2015
 • Legesverordening 2015
 • Verordening afvalstoffenheffing 2015
 • Verordening lijkbezorgingsrechten 2015
 • Verordening marktgelden 2015
 • Verordening onroerende zaakbelastingen 2015
 • Telecommunicatieverordening 2015 Ten Boer
 • Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2015
 • Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening
 • Graafverordening 2015 (kabels en leidingen)
 • Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats voor de gemeente Ten Boer 2015.

Tevens is een oudere versie van de laatstgenoemde verordening ingetrokken. Deze besluiten liggen vanaf heden voor iedereen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

 

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook