170315 Advertentie Noorderkrant 15 maart 2017

Nieuwsbrief gemeente Ten Boer

Burgemeester en wethouders vinden het belangrijk om u als inwoners te betrekken en te informeren over zaken die spelen in de gemeente.
Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws van uw gemeente, kunt u zich nu aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Daarin schetsen wij kort en bondig alle actuele dingen die spelen binnen de gemeente. In de mail staan de hoofdlijnen met een doorverwijzing wanneer u meer over het onderwerp wilt lezen. U heeft ook de mogelijkheid om op items te reageren via de website.
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via onze site: www.tenboer.nl. Onderaan de homepage vind u een blauwe balk ‘Aanmelden nieuwsbrief’. Wanneer u uw naam en e-mailadres invult, krijgt u de nieuwsbrief automatisch toegestuurd. Natuurlijk zijn hieraan voor u geen kosten verbonden.
De eerste nieuwsbrief verschijnt na de raadsvergadering van 29 maart.

Toekomstvisie Koopmansplein
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de Toekomstvisie Koopmansplein.
Het Koopmansplein in Ten Boer is het winkelhart van de gemeente. Op dit moment zijn er aan het plein 3 leegstaande winkelpanden. Vanwege deze leegstand én het veranderend consumentengedrag is vorig jaar besloten om een toekomstvisie op te stellen voor het Koopmansplein.
Deze visie is nu gereed. Graag stellen we u in de gelegenheid om uiterlijk  donderdag 30 maart te reageren op deze visie. Uw eventuele opmerkingen kunt u richten aan burgemeester en wethouders of via de mail: gemeente@tenboer.nl
Na 30 maart worden alle reacties beoordeeld en zo nodig verwerkt in de toekomstvisie, waarna deze ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad.
De toekomstvisie Koopmansplein vindt u op onze website www.tenboer.nl U kunt het ook inzien in het gemeentehuis, tijdens de normale openingstijden.
Op donderdag 23 maart 2017 om 20 uur vindt in het Buurhoes aan de Gaykingastraat 17 een informatiebijeenkomst plaats en wordt de toekomstvisie toegelicht door de opsteller, de heer Erwin Mulder. U kunt tijdens deze bijeenkomst ook een reactie geven op de Toekomstvisie via een reactieformulier. Na de informatieavond kunt u, zoals ook in bovenstaande staat, schriftelijk of per mail reageren.

Aanwijzing toezichthouder Wmo 2015 en Jeugdwet en mandatering bevoegdheid tot het nemen van maatregelen en sancties m.b.t. de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ten Boer heeft op 14 maart 2017 besloten:

 • de aanwijzing van de directeur Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) als     toezichthouder Wmo 2015 in te trekken;
 • de directeur MO aan te wijzen als toezichthouder Wmo 2015 en Jeugdwet;
 • de directeur MO mandaat te verlenen om toezichthouders voor de Wmo 2015 envoor de Jeugdwet aan te wijzen;
 • de directeur MO mandaat te verlenen, inclusief de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat aan de toezichthouders Wmo 2015 en Jeugdwet, tot het nemen van maatregelen en sancties bij tekortschietende kwaliteit van ondersteuning op grond van de Wmo 2015 dan wel misbruik, oneigenlijk gebruik en fraude met ondersteuning op grond van de Wmo 2015 of de Jeugdwet.
 • Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.


Aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende verzoeken om een vergunning zijn binnengekomen:

Evenementenvergunning:

 • Open dag brandweer, 27 mei 2017, Dorpsplein, Ten Boer
 • Runnersworld Speedman triatlon, 18 juni 2017, Groningen met doorgang Ten Boer
 • AH Open dag, Boerderij Langereis, 17 april van 11:00 tot 18:00 uur

Een ieder die meent door deze aanvragen in zijn/haar belang te zijn getroffen, kan binnen vier weken na publicatie een zienswijze hieromtrent aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Omgevingsvergunning:

 • Meedenweg  Sectie l nr. 214 Ten Boer: aanvragen van een uitweg  


Ontheffing:

 • het rijden met een landbouwvoertuig, aanhangwagen voor personenvervoer (06-03-17)


Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.

Sloopmeldingen

Tussen 1 en 8 maart zijn de volgende sloopmeldingen binnengekomen:

 • Wolddijk 7 te Ten Boer: asbest verwijdering
 • Wolddijk 7 te Ten Boer: asbesttoepassingen verwijderen

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook