170412 Advertentie Noorderkrant 12 april 2017

De advertentie in de krant

Ten Boer viert bevrijding
4 mei herdenken we in Ten Boer
5 mei vieren we in Noorddijk

Onze gemeente organiseert op vrijdag 5 mei , op verzoek van de Stichting Bevrijdingsbos, de 'bevrijdingsbijeenkomst' in de Stefanuskerk in Noorddijk. Omdat er maar weinig ruimte is in de kerk, is deze bijeenkomst niet openbaar. Wij hebben hiervoor een aantal mensen persoonlijk uitgenodigd.
Om 11.00 uur beginnen de festiviteiten op het plein in het Bevrijdingsbos. Hiervoor nodigen wij alle inwoners van onze gemeente van harte uit.
Het Politieorkest Noord-Nederland speelt. Er worden duiven gelost. Onze burgemeester plant een boom. De volksliederen van Canada en Nederland worden gespeeld.
Inwoners van onze gemeente worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Middagprogramma
In de middag is er een feestelijke activiteit in Ten Boer. Wij nodigen u, jou, alle inwoners van onze gemeente van harte uit hier bij aan te sluiten. Het programma voor de middag ziet er als volgt uit:
13.00 uur
Aanmelden hoeft niet, maar wie mee wil doen is van harte welkom. Kinderen en volwassenen vertrekken per fiets vanaf het Herepad in Ten Boer, via het nieuwe fietspad, naar Noorddijk. Een kwartiertje later kunnen inwoners van Thesinge en Garmerwolde aansluiten bij de kruising Lageweg-Stadsweg.
13.40 uur
Onder aanvoering van de fietsers vertrekt vanaf de kerk in Noorddijk een paard en wagen met een esdoorn naar Ten Boer. De esdoorn is het nationaal symbool van onze bevrijder Canada.
14.30 uur
De esdoorn wordt geplant in het Prinses Amaliapark bij het gemeentehuis. Iedereen kan meewerken aan het vullen van het plantgat.
15.00 uur
Afronding met het spelen en zingen van het Canadees volkslied en aansluitend opnieuw een hapje en drankje.
Het is 5 mei. We vieren onze bevrijding!

Zwembad De Blinkerd opent 22 april
De meivakantie kan niet beter beginnen! Op de eerste vakantiedag opent verwarmd openluchtbad De Blinkerd de deuren.
Het hele seizoen voordelig zwemmen? Bestel dan nu online uw abonnement op www.zwembadtenboer.nl
Ook aan de kassa bij het zwembad kunt u een abonnement kopen. Op

 • Dinsdag 18 april 10.00 – 16.00 uur
 • Woensdag 19 april   10.00 – 16.00 uur
 • Vrijdag 21 april  10.00 – 16.00 uur
 • Donderdag 19 april  19.00 – 20.00 uur

zitten de vrijwilligers voor u klaar.

Er hebben zich al veel vrijwillig(st)ers aangemeld. Maar er is nog dringend behoefte aan gastheren/-dames, die enkele uren per week willen helpen aan de kassa.

 • Maandag t/m vrijdag van 07-10 uur, 10-13 uur, 13-16 uur en 16-19.30 uur
 • Zaterdag van  11.00-14.00 uur en van 14.00-17.00 uur..
 • Zondag van 13.00-17.00 uur.

Als u tijd en zin heeft kunt u ons hiermee geweldig helpen. Aanmelden kan via het contactformulier op de website of door een email te sturen naar zwembadtenboer@gmail.com

Geef dan even aan voor welke uren u beschikbaar bent.
Heel graag tot ziens in UW prachtig zwembad!

Snoeihout inleveren
Op vrijdag 21 april kunt u snoeihout brengen naar het terrein van wijkbeheer aan de Boltweg 1 in Ten Boer. Voor meer informatie: raadpleeg uw afvalwijzer.
In oktober zijn de volgende inleverdagen. U kunt uw snoeihout ook brengen naar het Afvalbrengstation aan de Duinkerkenstraat in Groningen.

Omgevingsvergunningen

Tussen 22 maart en 6 april zijn de volgende aanvragen binnengekomen.

 • Molenweg 23 te Thesinge: bouwen woning
 • Borgweg 15 te Lellens: plaatsen mestbassin
 • De Dijk 26 te Thesinge: vernieuwen kantine ijsvereniging
 • Boersterweg 67 te Sint Annen: wijzigen dakconstructie


Sloopmeldingen

 • Bloemhofweg 4 te Ten Post: verwijderen asbest
 • J. Feitostraat 29, 31 en 33, Ten Boer: verwijderen en afvoeren asbesth. Toepassingen
 • Molenweg 23/veld te Thesinge: slopen bestaande woning
 • W F Hildebrandstraat 49 te Garmerwolde: verwijderen en afvoeren asbesth. toepassingen


Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister en aanmeldloket voor handelaren
De burgemeester van Ten Boer heeft met het ‘Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister en het aanmeldloket voor handelaren’ het Digitaal Opkopers Loket (DOL) en het Digitaal Opkopers Register (DOR) aangewezen voor het aanmelden bij de gemeente als handelaar en als doorlopend en gewaarmerkt register voor de registratie van de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen.
Met handelaar wordt bedoeld de handelaar genoemd in artikel 2.5.1 onder a van de Algemene Plaatselijke Verordening Ten Boer.  

Aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende verzoek om een vergunning is binnengekomen:

Evenementenvergunning:

 • Kermis Woltersum, 16 – 18 juni 2017, Dobbestraat te Woltersum

Een ieder die meent door deze aanvraag in zijn/haar belang te zijn getroffen, kan binnen vier weken na publicatie een zienswijze hieromtrent aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Evenementenvergunning:

 • Back to the good old disco days, 15-4-17, B. Kuiperweg 11, Ten Post (03-04-2017)


Standplaatsvergunning:

 • Bevolkingsonderzoek Noord, eind april tot en met medio juni 2017, parkeerterrein Sportlaan te Ten Boer (27-03-2017)


Drank- en Horecavergunning:

 • Toevoeging extra zaal huidige vergunning, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Vijverweide 26, Ten Boer (04-04-2017)


Omgevingsvergunning:

 • Wijzigen bestemming tot orgelmaker, Rijksweg 167, Ten Post (21-02-2017)


Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.

Vaststelling Verordening Adviesraad Sociaal Domein
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 maart jl. de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 vastgesteld.
Deze Adviesraad komt in de plaats van de huidige WMO-adviesraad en het Cliëntenplatform sociale zaken. Omdat er is gekozen voor een integrale beleidsvoorbereiding en -uitvoering in het sociale domein ligt het voor de hand om ook de advisering hierop aan te passen.
De verordening ligt ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Digitaal kunt u het vinden op onze website: www.tenboer.nl/over-ten-boer/plannen-en-beleid

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook