171122 Advertentie Noorderkrant 22 november 2017

De advertentie in de krant

Raadsvergadering

Op woensdag 29 november a.s. vergadert de gemeenteraad. Aanvang 20.00 uur. De agenda vermeldt ondermeer de volgende onderwerpen:

•    Controleprotocol 2017
Voorgesteld wordt:
- het controleprotocol voor de jaarrekeningen 2017 en 2018 vast te stellen en
- een specifiek onderwerp te benoemen waaraan de accountant extra aandacht dient te besteden.

•    Vaststelling belastingverordeningen 2018

•    Legesverordening 2018 t.a.v. zonneparken
Voorgesteld wordt om de legesverordening 2018 aan te passen door het opnemen van een bepaling t.a.v. leges zonneparken.

•    Blijverslening en duurzaamheidslening Ten Boer
Voorgesteld om de verordeningen blijverslening gemeente Ten Boer 2017 en duurzaamheidslening gemeente Ten Boer 2017 vast te stellen.

•    Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke GezondheidZorg
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de regeling tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen.

•    Financiële en inhoudelijke solidariteit in de jeugdhulp 2018
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van het DB aan de Groninger gemeenten om voor het jaar 2018:
1. Gezamenlijk inhoudelijk solidair te blijven en voort te willen bouwen aan het Groninger Functioneel Model door concrete afspraken te maken over de uitvoering en borging ervan;
2. Niet meer algeheel gezamenlijk financieel solidair te zijn op ZIN en PGB en deze uitgaven per gemeente af te rekenen;
3. Wel financieel solidair te blijven op:
- De zeer specialistische jeugdhulp (bovenregionaal, bovenlokaal en/of landelijke inkoop);
- De gesloten jeugdhulp (Jeugdhulp Plus);
- De gesubsidieerde voorzieningen;
- De uitvoeringskosten van de RIGG;
- De mogelijke instandhoudingskosten voor verblijfsvoorzieningen en de GI’s die noodzakelijk zijn voor de regio maar door onderbezetting in hun voortbestaan worden bedreigd;
4. Bij de RIGG naast de inkooprol ook de monitoringsrol te beleggen voor alle vormen van jeugdhulp (ZIN én PGB) zodat er een regionaal, overall beeld van de inzet en uitgaven van jeugdhulp is.

•    Concept Meerjarenprogramma 2018
Onder voorbehoud en wordt nagezonden.

Stadjerspas nu ook voor Ten Boersters
Inwoners van de gemeente Ten Boer met een krappe beurs kunnen vanaf half november ook gebruik maken van de Stadjerspas. Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 met Groningen ontvangen Ten Boersters met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm deze populaire en gewilde kortingspas. Wie de pas snel activeert en toont bij De Deel in het gemeentehuis, ontvangt bovendien gratis bioscoopkaartjes.

Gratis naar de bios
Het is aantrekkelijk om de Stadjerspas snel te activeren. Op vertoon van de geactiveerde pas krijgen pashouders bioscoopbonnen om gratis naar de film te gaan. Zo vieren we de introductie van de Stadjerspas. Daarnaast zijn speciaal voor pasbezitters in onze gemeente alle activiteiten voor kinderen en jongeren van KLNDR gratis. Ook enkele lokale ondernemers hebben speciale kortingsacties voor de Stadjerspas. Kijk voor het complete aanbod op www.stadjerspas.nl

Over de Stadjerspas
De Stadjerspas is voor inwoners van de gemeenten Ten Boer en Groningen met een inkomen tot maximaal 120% procent van de bijstandsnorm. Voor een alleenstaande is dat maximaal 1135,- euro per maand (exclusief toeslagen). Voor gehuwden/samenwonenden is dat maximaal 1621,- euro per maand (exclusief toeslagen). Studenten en scholieren met Studiefinanciering kunnen geen gebruik maken van Stadjerspas.nl. Kinderen tot 18 jaar maken gebruik van het account en het e-mailadres van (één van) hun ouders en worden automatisch toegevoegd.


Wijziging nadere regels maatschappelijke ondersteuning

Burgemeester en wethouders hebben de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aangepast.
Het gaat om een wijziging van de inkomensbegrenzing op het onderdeel tegemoetkoming Compensatieregeling eigen risico (CER).
Burgers met een minimuminkomen tot maximaal 120% van het sociaal-minimum kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, indien er kosten zijn gemaakt vanwege het eigen risico Zorgverzekeringswet. Het sociaal-minimum is geregeld in de Participatiewet.

Nieuw is nu dat de inkomensgrens die geldt voor pensioengerechtigden gerelateerd is aan de normering die in de Participatiewet is opgenomen. Dat kan betekenen dat mensen met een klein pensioen toch in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. De wijziging is inmiddels ingegaan.
Aanvragen voor de tegemoetkoming -geldend over het jaar 2017-  kunnen worden ingediend tot en met 1 juni 2018.  


Omgevingsvergunningen

Tussen 2 en 16 november zijn de volgende aanvragen binnengekomen:

•    Bouwerschapweg 70 te Woltersum: vellen 4 bomen
•    Medenweg 5 te Ten Post: bouw woning
•    Ten Boer, kad.sectie A, perc.nr. 4791: bouwen 6 half vrijstaande woningen (Jannes de Vriesstraat)
•    Ten Boer, kad.sectie E. perceelnr. 2680 Eemskanaal Noord traject 3/4: verbeteren noordelijke kade Eemskanaal
•    Thesingerweg 4 te Thesinge: plaatsen mini windturbine

Sloopmeldingen
•    Ten Boer kad. sectie E. perceelnr. 2680 Eemskanaal Noord traject 3/4: verwijderen bestaande damwand ter verbetering noordelijke kade  
•    Swierengapad 2 t/m10 te Ten Boer: verwijderen asbest

Ontwerp-besluit omgevingsvergunning
•    Ten Boer, kad.sectie K, kadperc.nr 1770, Bouwplannaam De Rollen Ten Boer: wijzigen gebruik bedrijf naar woon-werkkavels aan Eemskanaal noordzijde te Garmerwolde, bekend als de Rollen.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 24 november 2017 gedurende zes weken ter inzage bij het
Loket Bouwen en Wonen van Gemeente Groningen, Harm Buiterplein 1. U kunt langskomen
op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur (vrije inloop) en tussen 13.00 en 17.00u ‘s middags op afspraak, telefoonnummer 14 050.
Zienswijzen kunt u tot en met 4 januari 2018 zowel mondeling als schriftelijk indienen. Schriftelijk kan dat bij: Loket Bouwen en Wonen, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Wilt u mondeling zienswijzen indienen, belt u dan met de afdeling Loket Bouwen en Wonen, telefoon 14 050. U kunt dan een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.


Aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende verzoeken om een vergunning zijn binnengekomen:

Drank- en horeca vergunning:
-    Bij Elzinga, De Valckestraat 2, 9791 CK, Ten Boer (07-11-17)

Standplaatsvergunning:
-    ijsvereniging Kaakheem, standplaats bij natuurijs voor verkoop etenswaren, niet-alcoholische drank aan het damsterdiep (06-11-17)

Ontheffing:
-    Geluidsontheffing ijs- en skeelerbaan, Sportlaan Ten Boer voor 2018 (06-11-17)

Een ieder die meent door deze aanvragen in zijn/haar belang te zijn getroffen, kan binnen vier weken na publicatie een zienswijze hieromtrent aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Omgevingsvergunning:
-    Riekele Prinsstraat 12, Ten Boer, plaatsen van schutting, pergola, aanleggen uitrit (03-11-17)
-    Borgweg 15, Lellens, plaatsen mestbassin (02-11-17)
-    Rijksweg 135, Ten Post, verbouwen van woning onder voorwaarden (08-11-17)
-    Lageweg 5, Garmerwolde, vellen van 1 boom (06-11-17)
-    Oldersumerweg 15, Ten Post, plaatsen schuur onder voorwaarden (08-11-17)

Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook