180530 Advertentie Noorderkrant 30 mei 2018 (tekst)

De advertentie in de krant

Sluiting gemeentelijke diensten
Op donderdag 7 juni a.s. zijn alle gemeentelijke diensten gesloten in verband met de jaarlijkse personeelsreis. De huisvuilinzameling op deze dag gaat normaal door.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende verzoek om een vergunning is binnengekomen:

Evenementenvergunning:
-    Maalkop, 20-06-18 t/m 01-07-18, Huizengalaan 5, Ten Boer (22-05-18)

Een ieder die meent door deze aanvragen in zijn/haar belang te zijn getroffen, kan binnen vier weken na publicatie een zienswijze hieromtrent aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.


Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Drank- en horecavergunning:
-    Restaurant Bij de Molen, Eestumerweg 39, 9792 RB, Ten Post (24-05-18)

Evenementenvergunning:
-    Ten Boer Moves, 18-05-18 t/m 26-05-18, Sportlaan 2, Ten Boer (16-05-18)
-    Avond4daagse Ten Post, 28-05-18 t/m 31-05-18, B. Kuiperweg 11, Ten Post (24-05-18)

Omgevingsvergunning:
-    Vervangen gemaal Rottegat, Bovenrijgerweg (ten zuiden van huisnr. 2), Ten Boer (09-05-18)
-    Bouwkundig verstevigen pand, Eestumerweg 31, Ten Post (09-05-18)
-    Oprichten vrijstaande woning, Johan Dijkstrastraat kavel 15, Ten Boer (16-05-18)

Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.

Bestemmingsplan Kindcentrum

Het ontwerpbestemmingsplan Kindcentrum ligt met ingang van 31 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer.
Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op dit adres verkrijgbaar.
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van een basisschool en een kinderopvang aan de Riekele Prinsstraat, aan de kop van de huidige skeeler- en ijsbaan. Deze baan zal voor de bouw van het kindcentrum worden ingekort, waarbij het clubgebouw van IJsvereniging Kaakheem op een andere, nog nader te bepalen plek bij de skeeler- en ijsbaan zal worden herbouwd.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op www.tenboer.nl/digitale-balie/digitaal-loket-1/digitale-balie/producten-en-diensten-ten-boer/bouwen-en-wonen. U kunt het plan daarnaast raadplegen via de digitale bestemmingsplankaart op www.tenboer.nl/digitale-balie/digitale-bestemmingsplannen. Het identificatienummer is NL.IMRO.0009.BP027Kindcentrum-ow01.
Het plan vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Vanaf 31 mei 2018 tot en met 11 juli 2018 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
U kunt ook online een zienswijze indienen. Dat kan via de gemeentelijke website www.tenboer.nl onder Digitale balie, Digitaal Loket, Bouwen en Wonen, Zienswijze indienen op bestemmingsplan Kindcentrum. U vindt dan een formulier waarin u uw adresgegevens en uw zienswijze kunt invullen en dat u digitaal kunt verzenden naar de gemeente. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.
Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. (050) 367 8255.

Omgevingsvergunningen

Tussen 9 en 24 mei zijn de volgende aanvragen binnengekomen:

•    Jan Kosterstraat, Ten Boer: oprichten woning
•    Jan Kosterstraat kavel 31 Ten Boer: oprichten woning
•    Koopmansplein 15, Ten Boer: plaatsen gevelreclame

Voorgenomen besluit omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend een besluit te willen nemen over de volgende aanvragen:

•    Dorpsweg 67 Garmerwolde: bouw binnentoren in bestaande kerktoren en aanbrengen venster
•    Dorpsweg 67 Garmerwolde: landschapsinrichting kerkhof en revitalisering achter-entree kerk

Ter inzage
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 22 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur vrije inloop zonder afspraak. Van 13:00 uur tot 17.00 uur alleen op afspraak. Een afspraak kunt u maken via https://eloket.groningen.nl of telefoonnummer 14 050.

Zienswijze
Zienswijzen kunt u tot en met 11 juli 2018 zowel mondeling als schriftelijk indienen. Dit kan schriftelijk bij de gemeente Groningen, afdeling VTH Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Wilt u mondeling een zienswijzen indienen, belt u dan met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, telefoonnummer 14 050. U kunt dan een afspraak maken met de ambtenaar die de aanvraag behandelt.

Verdagen beslissing omgevingsvergunning
•    Bovenrijgerweg te Ten Boer (ten zuiden van huisnr. 2): vervangen gemaal rottegat

Sloopmeldingen
•    Wolddijk 12 te Sint Annen: slopen boerderij, stal en schuur

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • Ma 09.00 tot 12.00 uur
 • Ma 14.00 tot 18.00 uur
 • Do 09.00 tot 12.00 uur
 • Overige dagen: Gemeente Groningen

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook