Advertentie Noorderkrant 10 januari 2018

De advertentie in de krant

Uw aanslag lokale belastingen krijgt u voortaan van
het Noordelijk Belastingkantoor

Uw aanslagen voor lokale belastingen krijgt u voortaan van het Noordelijk Belastingkantoor. Tot nu toe kreeg u deze aanslagen van ons en van Hefpunt. Dat is straks verleden tijd. U krijgt één keer post met maar één aanslag voor alle lokale belastingen: waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen bij elkaar.

Alle lopende zaken en afspraken die u met ons heeft, gaan mee naar deze nieuwe organisatie. Uw automatische incasso bijvoorbeeld of uw bezwaar, betalingsregeling of kwijtscheldingsaanvraag.

Kijk voor meer informatie op www.noordelijkbelastingkantoor.nl


Commissievergadering

Op woensdag 17 januari om 20.00 uur vergadert de raadscommissie in het gemeentehuis.
De commissie wordt aan de hand van een presentatie bijgepraat over het ‘gasdossier’.

Inspreken?
Wilt u van de gelegenheid gebruik maken op deze avond uw mening kenbaar te maken over een onderwerp op de agenda? Meldt u zich dan tijdig bij de loco-griffier, mw. Mirjam Huisjes, e-mail: m.huisjes@tenboer.nl, tel: (050) 302 88 22.


Omgevingsvergunningen

De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 • Boersterweg 16 te Ten Boer: plaatsen bijgebouw
 • Bouwerschapweg 29A te Ten Boer: nieuwbouw schuur


Sloopmeldingen

 • Bouwerschapweg 29A te Ten Boer: slopen schuur
 • Johan Rengerstraat 15 en 23, Ten Post: verwijderen asbest
 • Lageweg 32 te Thesinge: verwijderen asbest
 • Medenweg 5 te Ten Post: slopen woning
 • Oosterhorn 17 te Ten Boer: verwijderen asbest
 • Ten Boer, kad. sectie K perc.nr. 1820 Kerkhorn Garmerwolde: slopen deel pand


Aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende verzoeken om een vergunning zijn binnengekomen:

Evenementenvergunning:

 • Ronde van Groningen, straten en wegen in Ten Boer, 17-03-18
 • Runnersworld Speedman Triathlon Groningen,17 juni, o.a. straten Ten Boer,


Standplaatsvergunning:

 • Aanvraag vergunning oliebollenkraam Koopmansplein, december2018


Een ieder die meent door deze aanvragen in zijn/haar belang te zijn getroffen, kan binnen vier weken na publicatie een zienswijze hieromtrent aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Omgevingsvergunning:

 • Versterken, verduurzamen 12 woningen, Jan Zijlstraat 4 t/m 26 (even), Ten Post (13-12-17)
 • Oprichten vrijstaande woning, Riekele Prinsstraat, Ten Boer (6-12-17)
 • Plaatsen windmolen, Medenweg 5, Ten Post (12-12-17)
 • Aanleggen twee rotondes, Fledderbosweg Garmerwolde, Eestumerweg Ten Post (12-12-17)
 • Versterken, verduurzamen woningen (aardbevingsschade), Johan Rengersstraat 25 t/m 39, Ten Post (14-12-17)
 • Direct vellen 1 boom, achter Wolddijk no.7 (01-09-17)
 • Vellen 1 boom, Wigboldstraat 1, Ten Boer (21-11-17)
 • Versterken, verduurzamen 11 woningen, Oldenhuisstraat 3 t/m 13, Ten Post, Tuwingastraat 14 t/m 18, Ten Post (14-12-17)
 • Verbeteren noordelijke kade Eemskanaal, Ten Boer (15-12-17)
 • Uitbreiden woning, Bouwerschapweg 40, Ten Boer (22-12-17)
 • Plaatsen dakkapel, Johannes Feitostraat 34, Ten Boer (22-12-17)


Verleende vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook