Advertentie Noorderkrant 14 november 2018

De advertentie in de krant - 1

De advertentie in de krant - 2

Help mee om de aanleg van snel internet in Ten Boer mogelijk te maken!

Voor de aanleg van Snel Internet Groningen in de gemeente Ten Boer dient minimaal de helft mee te doen. Vindt u snel internet belangrijk en woont u in de gemeente Ten Boer? Word dan ambassadeur en help mee dit percentage te halen!

Voor de aanleg van snel internet binnen een gemeente is een minimum deelname van 50% van de bewoners op de witte adressen vereist. De witte adressen zijn de adressen waar nu nog geen snel internet verkrijgbaar is. Als ambassadeur kunt u helpen dit te bereiken en er zo aan bijdragen dat de bewoners in het buitengebied op snel internet worden aangesloten. In Ten Boer zijn we nog op zoek naar ambassadeurs. Doet u mee?

Wat doet een ambassadeur?
Als ambassadeur helpt u dus mee om ervoor te zorgen dat er voldoende aanmeldingen zijn om de aanleg in Ten Boer mogelijk te maken. De rol van een ambassadeur kan mede op basis van uw eigen voorkeur verschillend ingevuld worden. Zo kunt u meehelpen bij de organisatie van een informatieavond voor bewoners, een bijdrage leveren aan het informatiekrantje of in uw eigen vereniging of omgeving de deelname aanmoedigen door de medebewoners hierover voor te lichten.

Aanmelden als ambassadeur
Wilt u zich aanmelden als ambassadeur in de gemeente Ten Boer? Stuur dan een e-mail met daarin uw naam, uw woonplaats en emailadres naar info@breedbandnoordgroningen.nl.

Op maandagavond 19 november aanstaande organiseert Breedband Noord-Groningen een bijeenkomst om alle ambassadeurs in de gemeente Ten Boer te informeren over het project en te overleggen welke bijdrage iedere ambassadeur kan en wil leveren.

Breedband Noord-Groningen
Breedband Noord-Groningen is het gezamenlijke initiatief van de Noord-Groninger gemeenten Eemsmond, Delfzijl, Loppersum, Appingedam, Ten Boer, Winsum, De Marne, Bedum en de gemeente Midden-Groningen (voormalige gemeente Slochteren). Het project heeft als doel om de aanleg van snel internet in het buitengebied van de deelnemende gemeenten te helpen realiseren.


Beperkte dienstverlening rond Kerst en jaarwisseling
Als gevolg van de gemeentelijke herindeling per 1 januari a.s. worden de Basis Registraties Personen van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer samengevoegd. In verband hiermee is er vanaf 20 december sprake van beperkte dienstverlening. Wij verzoeken u hier tijdig rekening mee te houden.

Gaat u op wintersportvakantie? Moet uw rijbewijs worden vernieuwd? Controleer uw documenten en kom naar het gemeentehuis.


Bestemmingsplan Kindcentrum

De gemeenteraad heeft op 31 oktober 2018 het bestemmingsplan Kindcentrum vastgesteld.
Dit plan heeft betrekking op de bouw van een basisschool en een kinderopvang aan de Riekele Prinsstraat, aan de kop van de huidige skeeler- en ijsbaan. Deze baan zal voor de bouw van het Kindcentrum worden ingekort, waarbij het clubgebouw van IJsvereniging Kaakheem elders zal worden herbouwd.
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 31 mei tot en met 11 juli 2018 ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen zijn te vinden in het raadsvoorstel en de staat van wijzigingen, die beide ter inzage liggen bij het vastgestelde bestemmingsplan.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 15 november tot en met 27 december 2018 ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer.     
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op https://www.tenboer.nl/digitale-balie/digitaal-loket-1/digitale-balie/producten-en-diensten-ten-boer/bouwen-en-wonen alsook op https://www.tenboer.nl/digitale-balie/digitale-bestemmingsplannen. Het plan is tevens te vinden op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0009.BP027Kindcentrum-vg01.

Van 15 november tot en met 27 december 2018 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht.
Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

GEMEENTERAADSVERKIEZING VAN DE NIEUWE GEMEENTE GRONINGEN

Stemmen op 21 november: vergeet uw stempas én identiteitsbewijs niet!

Op woensdag 21 november kiezen we de raadsleden van de nieuwe gemeente Groningen.
Om te kunnen stemmen moet u uw stempas én een identiteitsbewijs meenemen naar het stemlokaal. Zonder stempas en identiteitsbewijs kunt u niet stemmen!
Uw identiteitsbewijs mag op 21 november 2018 niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.

Machtigen van een andere kiezer
Kunt u op 21 november zelf niet stemmen? Machtig dan een andere kiezer uit de gemeente Groningen, Haren of Ten Boer om voor u te stemmen. Om iemand te machtigen  vult u het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs tonen.

Overal stemmen in de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer
Op de stempassen staat het adres van het stembureau bij u in de buurt. Maar u mag overal binnen de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer stemmen. De stembureaus zijn geopend van 07.30 – 21.00 uur.  Uitzonderingen zijn:
- The Student Hotel, Boterdiep 9: geopend van 00.00 – 01.30 uur
- Tijdelijke kantoorunit bij het hoofdstation, Stationsplein: geopend van 06.30 – 20.00 uur.
Een overzicht van alle stemlokalen en de kandidatenlijsten vindt u in de Verkiezingskrant die huis-aan-huis is bezorgd en op gemeente.groningen.nl/verkiezingen.

Het tellen van de stemmen
Na sluiting van de stemming om 21.00 uur worden in alle stemlokalen de stemmen geteld, die op iedere partij zijn uitgebracht. Het tellen van de stemmen die op de afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht gebeurt de volgende dag centraal in MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen, aanvang 08.00 uur. Het tellen is openbaar en iedereen mag hierbij aanwezig zijn. Hier wordt ook de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing bekend gemaakt.

Meer informatie vindt u op gemeente.groningen.nl/verkiezingen of bel 14 050


Omgevingsvergunningen

Tussen 25 oktober en 8 november zijn de volgende aanvragen binnengekomen:

•    Riekele Prinsstraat Ten Boer: betreft nieuwbouw kindcentrum Ten Boer bestaande uit 2 basisscholen, kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang


Verlenging beslistermijn

•    Stadsweg 56 te Ten Post: uitbreiden schuur
•    Eemskanaal-Noordzijde 10-1 te Woltersum: bouwen kapschuur

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen van ons besluit tot verlenging van de termijn met maximaal 6 weken.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Loket Bouwen en Wonen van de Gemeente Groningen, telefoon 14 050 of langskomen op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur (vrije inloop) en tussen 13.00 en 17.00u 's middags op afspraak.
Aanvragen waarvoor inmiddels een vergunning is verleend vindt u elders in deze Stadsberichten onder het kopje 'Verleende omgevingsvergunningen'.


Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Evenementenvergunning:
-    Groots gezamenlijk vuurwerk, 31 december 2018, Sportlaan te Ten Boer (07-11-2018)
-    Carbid schieten, 31-12-2018, Geo terrein te Garmerwolde (07-11-2018)
-    Carbid schieten, 31-12-2018, 2019 en 2020, Stadsweg te Ten Post (07-11-2018)

Standplaatsvergunning:
-    Toneelvereniging Vesta, Koek en Zopie winterseizoen 2018/2019, Damsterdiep in Ten Post, tegenover de Rijksweg 233 (01-11-2018)
-    IJsvereniging Kaakheem, standplaats op het ijs voor het jaar 2019 (verkoop eten en non-alcoholische dranken), Damsterdiep te Ten Boer (05-11-2018)

Ontheffing:
-    IJsvereniging Kaakheem, ontheffing op het verbod geluidsapparatuur op de ijs- en skeelerbaan te hebben voor het jaar 2019, Sportlaan te Ten Boer (05-11-2018)

Omgevingsvergunning:
-    Vellen 6 bomen, Rijksweg 79 te Ten Boer (30-10-2018)
-    Nieuwbouw woning, Kadastraal sectie A, perc. 4915 kavel 35 te Ten Boer (01-11-2018)
-    Wijzigen gevel (garage), Kievitstraat 9 te Ten Boer (07-11-2018)

Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.

Melding Activiteitenbesluit

•    Veehouderij Koenes, Lageweg 23 te Thesinge  
Reden van melding: plaatsen van 1 windmolen van het type EAZ Twaalf

•    Mts. Huppelschoten-van Wee, Stadsweg 56 9792 RG Ten Post         
Reden van melding: Uitbreiding schuur en daarmee een minimale uitbreiding van de veestapel.           
 
Informatie
Afd. VTH, tel. 14050 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook