Advertentie Noorderkrant 19 juli 2017

De advertentie in de krant

Vooraankondiging afscheid burgemeester
U weet het inmiddels vast al wel: onze burgemeester heeft een nieuwe functie. Per 5 september wordt hij burgemeester van de Friese gemeente Weststellingwerf.
We willen graag op een feestelijke manier stilstaan bij zijn werkzame periode in Ten Boer en organiseren daarom op vrijdag 1 september a.s. voor inwoners en andere belangstellenden een afscheidsbijeenkomst.
Er is dan gelegenheid om afscheid te nemen van onze burgemeester, de heer André van de Nadort.
Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom in de boerderij Woldwijk (naast Innersdijk) aan de Stadsweg in Ten Boer.

Opheffing gemeente Ten Boer – wie denkt mee?
Nog 530 dagen. Dan gaat onze mooie gemeente op in de nieuwe gemeente
Groningen. De gemeente ontstond in 1798 uit de voormalige kerspelen Garmerwolde, Garrelsweer, Lellens, Ten Boer, Thesinge, Wittewierum en Woltersum (bron: Wikipedia). Na precies 221 jaar komt er een einde aan het bestaan van de zelfstandige gemeente Ten Boer.
Een historisch moment, dat we natuurlijk niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Hoe markeren we het einde van dit tijdperk?
Een ambtelijk werkgroepje heeft al een aantal activiteiten bedacht. Maar wij kunnen en willen dit niet alleen vanuit het gemeentehuis doen. Opheffing van onze zelfstandige gemeente gaat ons allemaal aan. En tijdens de informatieavonden over de herindeling bleek de grote betrokkenheid van onze inwoners bij dit onderwerp.
Wij vragen alle inwoners dan ook om mee te denken. Om te beginnen enkele vragen:

 • Leven er bij u ideeën waarmee de opheffing van onze gemeente kan worden gemarkeerd? Denk daarbij bv. aan een groots vuurwerk, een herinneringsboek, een kunstwerk, een grote feestavond.
 • Moeten de activiteiten collectief voor de hele gemeente worden georganiseerd? Of zou elk dorp een eigen budget moeten hebben?
 • Als besloten wordt om een ‘comité van uitgeleide’ samen te stellen, voelt u er dan voor om hier zitting in te nemen?

Wij zijn benieuwd naar uw mening. We zitten (straks) middenin de vakantieperiode. Dat maakt het wat lastig, maar desondanks zouden we graag uiterlijk 1 september a.s. een reactie van u ontvangen.
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Bel of mail dan naar Freek van der Ploeg (dorpencoördinator), tel. (050) 302 8812 of f.van.der.ploeg@tenboer.nl


Ten Boer heeft cultuurcoach

‘Met elkaar kunnen we kunst en cultuur in de gemeente Ten Boer verrijken’

De gemeente Ten Boer heeft sinds 1 juni een cultuurcoach. Haar naam is Jacolien Quarré. Taak van de cultuurcoach is verbindingen leggen tussen onderwijs, lokale culturele partners en de gemeente, zodat kunst en cultuur in de omgeving versterkt worden. De cultuurcoach adviseert als er vragen zijn op het gebied van kunst en cultuur en ondersteunt culturele activiteiten.
'Na mijn studie aan het conservatorium in Groningen ben ik werkzaam geweest als muziekdocent en koordirigent’, vertelt Jacolien. ‘Sinds twee jaar werk ik met veel plezier als cultuurcoach voor K&C. Mijn ideaal als cultuurcoach is samenwerken aan kunst en cultuur, mensen met elkaar verbinden met oog voor ieders eigen inbreng. Iedereen verdient een kans met kunst kennis te maken en zijn of haar talent te ontdekken. Met elkaar kunnen we kunst en cultuur in de gemeente Ten Boer verrijken’.
Neem voor vragen contact op met: Jacolien@kcdr.nl


Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Ten Boer

De gemeenteraad heeft op 31 mei 2017 het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Het plangebied omvat het hele grondgebied van de gemeente behalve dat van de dorpskern Ten Boer en de acht andere dorpen. Doel van het plan is het oude bestemmingsplan voor het buitengebied te vervangen door een nieuw plan dat de actuele situatie vastlegt inclusief de inmiddels vergunde bouwprojecten. De bouwmogelijkheden voor agrarische bedrijven zijn verruimd, waarbij duidelijke agrarische bouwvlakken zijn getekend. Ook zijn er regels opgenomen voor de bescherming van archeologische en landschappelijke waarden alsook van beeldbepalende gebouwen.
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 27 oktober tot en met 7 december 2016 ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen zijn te vinden in het raadsvoorstel en de Staat van wijzigingen, die beide ter inzage liggen bij het vastgestelde bestemmingsplan.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 20 juli tot en met 30 augustus 2017 ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer.     
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.
U kunt het bestemmingsplan ook inzien op https://www.tenboer.nl/digitale-balie/producten-en-diensten-ten-boer/bouwen-en-wonen. Van daaruit kunt u doorklikken naar de digitale bestemmingsplankaart. Het plan is tevens te vinden op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0009.BP025Buitengebied-vg01.
Van 20 juli tot en met 30 augustus 2017 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:

 • die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
 • die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen
Tussen 5 en 12juli  zijn de volgende aanvragen binnengekomen:

 • Ten Boer, kad.sectie K, kadperc.nr 1770, Bouwplannaam De Rollen Ten Boer
 • Eemskanaal NZ 1: wijzigen gebruik bedrijf naar woon-werkkavel
 • Diverse locaties te Ten Boer: vellen 24 bomen
 • Jan Wiegersstraat te Ten Boer: oprichten woning
 • Groenstrook in de openbare ruimte bij Emmerwolderweg 47, Ten Boer: aanleggen riool overstort leiding


Verlenging beslistermijn

 • Boersterweg 69 te Sint Annen: omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor wijzigen pluimveehouderij                     
 • Jan Wiegersstraat te Ten Boer: oprichten woning
 • Ten Boer, Wobbe Alkemapad, kad.sectie A, .nr. 4884: oprichten woning


Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

 • Borgweg 15 te Lellens: plaatsen mestbassin


Aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende verzoeken om een vergunning zijn binnengekomen:

Evenementenvergunning:

 • Koepelvergunning in verband met afscheid burgemeester, 30/8 en 1/9, boerderij Woldwijk Ten Boer (geluidsontheffing, Drank- en Horecawet)


Een ieder die meent door deze aanvragen in zijn/haar belang te zijn getroffen, kan binnen vier weken na publicatie een zienswijze hieromtrent aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Omgevingsvergunning:

 • Herstellen schade Kloosterkerk, Kerkpad 3, Ten Boer (30-06-17)
 • Bouwen woning, Molenweg 23, Thesinge (30-06-17)
 • Lageweg 5 te Garmerwolde: vellen boom
 • Eemskanaal NZ, tussen de RWZI en Eemskanaal NZ 4: ophogen en plaatsen stabiliteitsschermen noordelijke Eemskanaal Dijk, kade vak 2
 • Hoofdweg 11 te Sint Annen: herbouwen schuur t.b.v. bed-and breakfast en multifunctionele ruimte


Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.

Melding Activiteitenbesluit

 • Maatschap D. en E. van der Zande

Eemskanaal-Noordzijde 11 9795 TB WOLTERSUM
Reden van melding: veranderen van het bedrijf (plaatsing van drie kleine windmolens met een ashoogte van 15 meter)

Informatie
Afd. VTH, tel. 14050 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.


Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook