Advertentie Noorderkrant 19 september 2018

Informatie

Advertentie in de krant

Cursus Triple P

Adreswijziging doorgeven voor gemeenteraadsverkiezing

Op 21 november 2018 worden de leden van de nieuwe gemeenteraad van Groningen gekozen. De stempassen voor deze verkiezing stuurt de gemeente naar het adres waar u op 8 oktober 2018 staat ingeschreven.

Gaat u vóór 8 oktober 2018 verhuizen?

Geef dan uw nieuwe adres zo spoedig mogelijk door aan de gemeente waar u naartoe verhuist.

Uw adreswijziging binnen de gemeente Groningen, Haren en Ten Boer geeft u via internet door met behulp van uw DigiD op gemeente.groningen.nl, haren.nl of tenboer.nl

Verhuizing schriftelijk doorgeven
- gemeente Groningen, postbus 30026, 9700 RM  Groningen.
- gemeente Haren, postbus 21, 9750 AA Haren Gn
- gemeente Ten Boer, postbus 7, 9790 AA Ten Boer

Verhuizing doorgeven aan het loket

Gemeente Groningen

* Centrum, Kreupelstraat 1.

   Met afspraak: maandag van 13.00 tot 17.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur, donderdag tot en met 19.00 uur.

  Zonder afspraak: dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur.

* Hoogkerk (Vensterschool), Zuiderweg 70/2.

   Met en zonder afspraak: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

* Lewenborg (Wijkcentrum Het Dok), Kajuit 4.

   Met en zonder afspraak: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur


Gemeente Haren
Raadhuisplein 10, Haren Gn
Balie Publiekszaken (alleen op afspraak) : maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur. Daarnaast maandag van 15.00 tot 19.00 uur en woensdag van 14.00 tot 16.30 uur.  

Telefoon: 14 050
E-mail: gemeente@haren.nl

Gemeente Ten Boer

Hendrik Westerstraat 24, Ten Boer
Balie Burgerzaken: dagelijks 09.00 - 12.00 uur en op maandag tevens 14.00 - 18.00 uur
Telefoon: 050 302 88 88
E-mail: gemeente@tenboer.nl

 Omgevingsvergunningen

Tussen 30 augustus en 13 september zijn de volgende aanvragen binnengekomen:

 • Bedrijvenweg 6a, 6b, 6c, 6d, 6e en 6f Ten Boer: uitbreiden bedrijfsgebouw 
 • Kloosterstraat 3 Ten Boer: verzoek om uitweg aan Ticheldobben 4 
 • Plan Dijkshorn kavel 35 Ten Boer: nieuwbouw woning
 • Gaykingastraat 18 Ten Boer: aardbevingbestendig maken van woning

Verlenging beslistermijn

 • Oude Rijksweg 23 te Garmerwolde: veranderen en vergroten woning                                       

Sloopmeldingen

 • Burg Triezenbergstraat 41, 43 en Gaykingastraat 32, Ten Boer: verwijderen asbest

 
Melding Activiteitenbesluit

 1. Dossiernr: 201872605B  
  Bart Huysman (incl. mini windturbine)   
  Thesingerweg 4 9797 TG THESINGE        
  reden van melding: Het betreft het installeren van een mini wind turbine met 5 m rotor diameter en as hoogtevan 15 m.          
 2. Dossiernr: 201872896B  
  Stille maatschap dhr & Mw Noordman (Zwakenberg)   
  Boersterweg 57 9791 HB TEN BOER        
  reden van melding: Veranderen van het bedrijf met toevoeging van een windmolen          
 3. Dossiernr: 201872870B  
  V.O.F. Binnenveld   
  Washuisterweg 3 9791 TE TEN BOER        
  reden van melding: het veranderen van het bedrijf met de plaatsing van een windmolen          

Afd. VTH, tel. 14050 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Raadsvergadering

Woensdag 26 september vanaf 20.00 uur vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis van Ten Boer. De agenda vermeldt ondermeer de volgende onderwerpen:

Ten Boer, 12 september 2018

 • Dorpsentree Sint Annen

    Aan u wordt voorgesteld om het krediet van €150.000, -- ten behoeve van de maatregelen

   dorpsentree Sint Annen zoals tijdens de begrotingsvergadering van 8 november 2017,

   onder het document ‘Notitie invulling begrotingsruimte 2017’ is opgenomen,  in de

   begroting 2018 vrij te geven.

 • Voorstel aanwijzing van beoogd griffier en voordracht voor tijdelijke griffier nieuwe gemeente Groningen

   Aan de raden van Haren, Groningen en Ten Boer wordt voorgesteld over te gaan tot

   gezamenlijke aanwijzing van een beoogd griffier en voordracht voor tijdelijke griffier nieuwe

   gemeente Groningen.

 • Gaswinning

Wilt u over (een van) bovenstaande agendapunten het woord voeren of wilt u nadere informatie, neemt u dan voor de vergadering contact op met de griffier, de heer R.S. Bosma, via telefoonnummer (050) 302 88 16 of mail naar r.bosma@tenboer.nl

U kunt dit kenbaar te maken tot uiterlijk 12 uur op de dag van de vergadering.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende verzoek om een vergunning is binnengekomen:

Evenementenvergunning:

-          Carbid schieten, 31-12-2018/2019/2020 (vergunning voor 3 jaren), beton pad/weiland langs de Stadsweg richting Ten Boer (10-09-2018)

Een ieder die meent door deze aanvragen in zijn/haar belang te zijn getroffen, kan binnen vier weken na publicatie een zienswijze hieromtrent aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Evenementenvergunning:

-          Beleef het Westerplein, 29 september 2018, Hendrik Westerstraat te Ten Boer (16-08-2018)

-          Circus Bossle, 26 september 2018 tot en met 30 september 2018, Dorpsplein te Ten Boer (30-08-2018)

-          Feestavond Dorpshuis Ten Post, 22-09-2018, B. Kuiperweg 11 te Ten Post (04-09-2018)

Omgevingsvergunning:

-          Boersterweg 57 te Ten Boer: plaatsen 2 kleine windmolens

-          Kollerijweg 88 te Ten Post: wijzigen bestemming naar wonen en bestaande loods naar bedrijfsbestemming

-          Meedenweg 5 te Ten Post: slopen van bestaande woning en bouwen van een nieuwe (vergunning archeologisch monument)

-          Washuisterweg 3 te Ten Boer: plaatsen kleine windmolen

Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.

Reünie gemeente Ten Boer

In het kader van de herindeling organiseert de gemeente Ten Boer op zaterdagmiddag 17 november een reünie voor (oud-)medewerkers en (oud-)bestuurders van de gemeente Ten Boer.

De uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels verstuurd aan degenen, waarvan we het adres konden achterhalen.

Heeft u bij de gemeente Ten Boer gewerkt of was u bestuurder (bv. raadslid), dan vinden we het leuk als we u mogen begroeten tijdens de reünie.

U kunt zich aanmelden via de website van Ten Boer: https://www.tenboer.nl/aanmeldingsformulier-reunie

 

 

 

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook