Advertentie Noorderkrant 28 november 2018

De advertentie in de krant

Melding Activiteitenbesluit

•    Bedrijf kunststofhandel, Handelsweg 13 te Ten Boer  
Reden van melding: veranderen van het bedrijf

•    Veehouderij Koenes    
Lageweg 23 9797 TA THESINGE         
Reden van melding: plaatsen van 1 windmolen van het type EAZ

Informatie
Afd. VTH, telefoon 14050 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.


Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Omgevingsvergunning:
-    Plaatsen van 1 windmolen, Lageweg 23 te Thesinge (06-11-2018)
-    Uitbreiden van een schuur, Stadsweg 56 te Ten Post (09-11-2018)
-    Oprichten van een woning, Jan Kosterstraat kavel 27 te Ten Boer (13-11-2018)
-    Aanbrengen van constructieve versterkingen ten behoeve van het aardbevingsbestendig maken van een woning, Gaykingastraat 18 te Ten Boer (13-11-2018)
-    Rijksweg 159, Ten Post: realiseren drijvende vijver (23-11-2018)

Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.


Bestemmingsplan Gebouwd erfgoed en Parkeren

De gemeenteraad heeft op 31 oktober 2018 het bestemmingsplan Gebouwd erfgoed en Parkeren vastgesteld. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op twee onderwerpen.
Het biedt bescherming aan karakteristieke panden en structuren in de negen dorpskernen van Ten Boer. Daartoe bevat het regels voor verbouw, sloop en nieuwbouw.
Het andere onderwerp is het parkeren. Door een wijziging van de Woningwet moeten regels voor het parkeren die worden toegepast bij de beoordeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen voortaan zijn opgenomen in bestemmingsplannen. Voorheen waren die regels onderdeel van de gemeentelijke bouwverordening. Dit wordt in dit bestemmingsplan voor de negen dorpen geregeld.
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 22 maart 2018 tot en met 2 mei 2018 ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen zijn te vinden in het raadsvoorstel, het raadsbesluit en de staat van wijzigingen, die alle ter inzage liggen bij het vastgestelde bestemmingsplan.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 29 november 2018 tot en met 9 januari 2019 ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer. Het is tevens in te zien bij het Loket Bouwen en Wonen van de gemeente Groningen, Harm Buiterplein 1 Groningen, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak. Exemplaren van het bestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermelde adressen verkrijgbaar.    
U kunt het bestemmingsplan ook inzien op https://www.tenboer.nl/digitale-balie/digitaal-loket-1/digitale-balie/producten-en-diensten-ten-boer/bouwen-en-wonen alsook op https://www.tenboer.nl/digitale-balie/digitale-bestemmingsplannen. Tevens is het te vinden op https://gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. Het plan is daarnaast te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0009.BP026GebErfgPark-vg01.

Van 29 november 2018 tot en met 9 januari 2019 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
-    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
-    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
-    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht.
Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.


Meer geschiedenis van Ten Boer naar de Groninger Archieven

De archieven van de gemeente Ten Boer zijn inmiddels ondergebracht bij de Groninger Archieven, omdat per 1 januari 2019de  gemeente Ten Boer geen zelfstandige gemeente meer is.
De Groninger Archieven laten de komende periode zien welke resultaten deze archieven in combinatie met de reeds aanwezige archieven kunnen opleveren.

Pop-up tentoonstellingen
In de bibliotheek van Ten Boer is een pop-up tentoonstelling te zien over verschillende panden in de gemeente Ten Boer. Deze tentoonstelling staat hier tot en met 1 december.
Op een aantal plekken in Ten Boer staan vanaf 26 november tijdelijk borden met historie over die plek. Zo laten we zien wat er te zien is en te doen was op deze plek.

Vereeuwig uw plek
De Groninger Archieven werken mee aan de Spacetime layers-app. In deze app is over specifieke plekken meer informatie te vinden. Wij kunnen in deze app een plek of gebouw toevoegen met historische achtergrondinformatie. Wellicht kent u een verhaal over een (voor u) speciale locatie binnen gemeente Ten Boer, dat niet in de archieven te vinden is. Wanneer u deze informatie stuurt naar maakgeschiedenis@groningerarchieven.nl, dan verwerken wij het in de app.
Kortom, vind een plek, noteer het verhaal en wij vereeuwigen het in de Spacetime layers-app.

Vind meer bij de Groninger Archieven
De archieven van het gemeentebestuur van Ten Boer zijn inmiddels ondergebracht bij de Groninger Archieven. Op www.groningerarchieven.nl ziet u welke stukken erin zitten. Vervolgens kunt u ze hier opvragen en bekijken in de studiezaal van de Groninger Archieven. Veel andere stukken over Ten Boer zijn thuis digitaal in te zien. Alle openbare stukken tot 1990 van het gemeentebestuur Ten Boer zijn nu beschikbaar bij de Groninger Archieven, behalve de bouwdossiers. Die kunt u raadplegen in het gemeentehuis van Ten Boer.


Belastingen na de herindeling

Hoe gaat het na de herindeling met de gemeentelijke belastingen? In dit artikel leest u informatie over belangrijke belastingonderwerpen. U vindt ook alle informatie op noordelijkbelastingkantoor.nl.

1.    Gemeentelijke en waterschapsbelastingen blijven op één aanslag
De gemeente Groningen heeft de belastingtaken uitbesteed aan het Noordelijk Belastingkantoor. Dit jaar kreeg u van deze organisatie al één aanslag met gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Dat blijft zo.

2.    Belastingsoorten blijven gelijk
U betaalt in 2019 dezelfde soorten belastingen en heffingen als nu.
In uw gebied betaalt u geen hondenbelasting.

3.    Tarieven
De gemeenteraad van Ten Boer heeft de tarieven vastgesteld die in 2019 voor u gelden. Uitzondering is de OZB. De nieuwe gemeenteraad stelt vóór 1 april de hoogte van de OZB vast. Die geldt per 1 januari 2019 voor alle inwoners van de nieuwe gemeente.
De tarieven vindt u per 1 januari 2019 op noordelijkbelastingkantoor.nl (met uitzondering van de OZB: die tarieven komen later).

4.    Aanslag komt later, termijnen schuiven mee
Uw aanslag kan pas gemaakt worden als de tarieven bekend zijn. Doordat de nieuwe gemeenteraad de OZB-tarieven eind maart vaststelt, krijgt u uw aanslag niet eerder dan eind april. Dat is later dan u gewend bent. Dit heeft geen gevolgen voor termijnen voor betalen, bezwaar maken en kwijtschelding aanvragen. Die schuiven mee met de datum van de aanslag.

5.    Automatische incasso loopt door
Betaalt u uw aanslag met een automatische incasso? Dan betaalt u de aanslag in tien termijnen. Uw automatische incasso loopt na de herindeling gewoon door.

6.    Aanslag digitaal ontvangen? Regel het in mijnoverheid
Ontvangt u uw aanslag nu op papier en wilt u dat straks graag digitaal? Vink dan het Noordelijk Belastingkantoor aan op mijnoverheid.nl. Heeft u dat al gedaan? Dan loopt dit door. Tip: zet de e-mailnotificatie aan. U krijgt dan altijd een mailtje als er een aanslag voor u klaarstaat. Op noordelijkbelastingkantoor.nl leest u hoe u die notificatie aanzet.

7.    Informatie
Voor informatie over belastingzaken kunt u terecht bij het Noordelijk Belastingkantoor.
noordelijkbelastingkantoor.nl / 088 – 7879000 / Trompsingel 29 Groningen

Even onbereikbaar
Van donderdag 7 februari 17.00 uur tot en met zondag 10 februari 2019 is het Noordelijk Belastingkantoor niet bereikbaar. Dan worden alle gegevensbestanden samengevoegd en zijn de systemen niet beschikbaar. De website is wel in de lucht, maar u kunt niet inloggen in het digitaal loket.

Let op: 20 december t/m 2 januari geen paspoort en identiteitskaart
24 december t/m 2 januari ook geen rijbewijs, verhuizing, uittreksel en verklaring

Van donderdag 20 december 2018 tot en met woensdag 2 januari 2019 kunt u geen paspoort en identiteitskaart aanvragen en ophalen. Van maandag 24 december tot en met woensdag 2 januari kunt u geen rijbewijs aanvragen en ophalen. Ook zijn dan het doorgeven van een verhuizing, het aanvragen van een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) en het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) niet mogelijk. De geboorte van uw kind doorgeven of een overlijden aangeven kan in deze periode alleen op afspraak.

Geen paspoort en identiteitskaart
Van donderdag 20 december 2018 vanaf 14.00 uur tot en met woensdag 2 januari 2019 kunt u geen paspoort en identiteitskaart aanvragen en ophalen.
Heeft u uw paspoort of identiteitskaart al nodig vóór 3 januari?
•    Haal uw paspoort of identiteitskaart dan op vóór donderdag 20 december 14.00 uur.
•    Dat lukt alleen als u uw paspoort of identiteitskaart uiterlijk donderdag 13 december aanvraagt.

Geen rijbewijs
Van maandag 24 december 2018 tot en met woensdag 2 januari 2019 kunt u ook geen rijbewijs aanvragen en ophalen.
Heeft u uw rijbewijs al nodig vóór 3 januari?
•    Haal uw rijbewijs dan uiterlijk vrijdag 21 december op.
•    Dat lukt alleen als u uw rijbewijs uiterlijk vrijdag 14 december aanvraagt.

Aangifte van geboorte en overlijden: alleen op afspraak
De geboorte van uw kind doorgeven of een overlijden aangeven kan van maandag 24 december 2018 tot en met woensdag 2 januari 2019 alleen op afspraak. Bel met 14 050 om een afspraak te maken.

Vanaf 3 januari normale dienstverlening
Vanaf donderdag 3 januari 2019 kunt u weer langs komen bij de nieuwe gemeente Groningen voor bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart en rijbewijs. Dit kan dan bij de loketten in Groningen, Haren en Ten Boer. Op de website www.gemeente.groningen.nl kunt u een afspraak maken. Daar staat ook wat u mee moet nemen en wat het kost.
Heeft u een vraag?
Bel dan met 14 050.

Waarom tijdelijk geen paspoort, identiteitskaart, rijbewijs en andere gemeentelijke producten?
Vanaf 1 januari 2019 vormen de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer samen de nieuwe gemeente Groningen. Van eind december tot en met 2 januari zetten de drie gemeenten alle persoonsgegevens van hun inwoners in één administratie. Daarom kunt u in deze periode geen paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, uittreksel uit de BRP en VOG aanvragen en ophalen. Ook kunt u dan geen verhuizing doorgeven. Vanaf donderdag 3 januari helpen de medewerkers van de nieuwe gemeente Groningen u graag.

Televisieserie De Dertien Dorpen op OOGTV
Wie weet waar Kröddeburen ligt, hoe de terp van Wittewierum er uit ziet, waar de tiny houses in Ten Boer worden gebouwd? Waar maakt men zich in Glimmen druk om en waar ligt binnen de nieuwe gemeente Groningen een hunebed? Het antwoord op deze vragen wordt gegeven in de dertiendelige televisieserie De Dertien Dorpen op OOGTV.

Vanaf 1 januari 2019 bestaat de nieuwe gemeente Groningen uit een stad en een groot landelijk gebied met vele dorpen. In de televisieserie bezoeken programmamakers Carla Veldhuis en Lisa Terpstra in elke aflevering één van deze dorpen. Ze gaan in gesprek met bewoners, op zoek naar de identiteit van het dorp. Wat is dit voor dorp, wie wonen hier? Ook laten ze zich rondleiden door een bewoner die zich heeft verdiept in de geschiedenis van het dorp. Hoe is het dorp ooit ontstaan, wat is er in de loop van de eeuwen gebeurd en wat is daar nu nog van te zien. Elke maandag te zien op OOGTV, te vinden op kanaal 40 van Ziggo, kanaal 1347 van KPN, Telfort en XS4ALL Digitale TV.


Officiële bekendmakingen na 1 januari
Met ingang van 1 januari publiceert de gemeente Ten Boer geen officiële bekendmakingen meer in de Noorderkrant. Dit met uitzondering van bestemmingsplannen en hogerewaardenbesluiten (geluidsbelasting) die nog wel worden gepubliceerd.
U kunt op de hoogte blijven van alle officiële bekendmakingen, zoals vergunningaanvragen, omgevingsvergunningen, regelgeving, evenementenvergunningen en bestemmingsplannen bij u in de buurt via de volgende kanalen:
•    E-mailservice ‘Berichten over uw buurt’
•    App Groningen - omgevingsalert
•    Website gemeente Groningen
Alle informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Groningen gemeente.groningen.nl/bekendmakingen
De App van Ten Boer – omgevingsalert komt per 1 januari 2019 te vervallen. Als u deze App gebruikt, dan ontvangt u vanzelf hierop een bericht wanneer u kunt overstappen op de App van de gemeente Groningen.


Omgevingsvergunningen

Tussen 7 en 22 november zijn de volgende aanvragen binnengekomen:

•    Gaykingastraat 19 Ten Boer: groot onderhoud aan rijksmonument  
•    Jan Zijlstraat 33 Ten Post: herbouw schuur
•    Johan Dijkstrastraat  11, Ten Boer: plaatsen schutting

Sloopmeldingen
•    Gaykingastraat 18 te Ten Boer: slopen, asbest verwijderen
•    Stadsweg 98 te Winneweer: verwijderen asbest
•    Bovenrijgerweg 13 te Thesinge: slopen schuur en ligboxenstal en verwijderen asbest


Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders hebben besloten een laadpaal voor elektrische voertuigen te plaatsen aan de Zuidwende te Ten Boer, bij de parkeerstrook aan de noordzijde van huisnummer 17. Bij die laadpaal zijn twee parkeervakken aangewezen, met als specifiek doel het opladen van elektrische voertuigen. In eerste instantie wordt één van deze parkeervakken daadwerkelijk zo ingericht.
Deze aanvraag vervangt de eerder aangevraagde locatie aan de Ommelanderstraat. Dit besluit is door het college ingetrokken.
Mogelijkheid van bezwaar
Als u het niet eens bent met deze besluiten, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:
-    uw naam, adres en telefoonnummer;
-    de datum waarop u het bezwaar indient;
-    het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van  het besluit mee);
-    waarom u het niet eens bent met het besluit;
-    uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na publicatie van dit besluit. Uw bezwaarschrift moet bij  ons binnen op uiterlijk 9 januari 2019.
U kunt uw bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Ten Boer, Postbus 7, 9790 AA Ten Boer.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook