Advertentie Noorderkrant 3 oktober 2018

De advertentie in de krant

Commissievergadering

Woensdag 10 oktober vergadert de raadscommissie. Deze vergadering begint om 19.00 uur. De agenda vermeldt onder andere de volgende onderwerpen:
1.    Vaststelling bestemmingsplan Kindcentrum Ten Boer
2.    Vaststelling bestemmingsplan Gebouwd erfgoed en parkeren
3.    Presentatie windenergie
4.    Koersdocument Next-city Ten Boer
5.    Programma gebiedsgericht werken
6.    Project afronding uitvoering van de visie  Koopmansplein in de afgelopen jaren
7.    Presentatie project snel internet
Inspreken? U kunt zich aanmelden bij de heer Roelof Bosma, raadsgriffier r.bosma@tenboer.nl  050-3028816 of secretariaat 050-3028811

 

Aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende verzoeken om een vergunning zijn binnengekomen:

Evenementenvergunning:
-    Groots gezamenlijk vuurwerk, nacht van 31-12-2018 op 01-01-2019, Sportlaan Ten Boer (12-09-2018)
-    Tiggelfeest, 17-11-2018, Tiggelhal Ten Boer (17-09-2018)
-    Reünie gemeente Ten Boer, 17-11-2018, Hendrik Westerplein Ten Boer (26-09-2018)
-    Intocht Sinterklaas, 24-11-2018, Koopmansplein Ten Boer (25-09-2018)


Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Evenementenvergunning:
-    Feestavond Dorpshuis Ten Post, Eestumerweg 12 te Ten Post, 22-09-2018, 21:00 uur tot 02:00 uur (04-09-2018)

Omgevingsvergunning:
-    Plaatsen van een loods, Lageweg 22 Garmerwolde (17-09-2018)
-    Wijzigen van de bestemming naar wonen en bestaande loods naar bedrijfsbestemming, Kollerijweg 88 Ten Post (11-09-2018)
-    Plaatsen van twee kleine windmolens, Boersterweg 57 Ten Boer (06-09-2018)
-    Plaatsen van een kleine windmolen, Washuisterweg 3 Ten Boer (06-09-2018)
-    Aanbrengen damwand, Kuiperweg 2 Ten Post (25-09-2018)
-    Nieuw te bouwen schuur, Kollerijweg 68 Woltersum (25-09-2018)

Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.


Verkeersbesluit


Aanleiding
De gemeente Ten Boer wil elektrisch rijden stimuleren. Onder bepaalde voorwaarden kan bij de gemeente een aanvraag worden ingediend voor het plaatsen van een laadpaal bij een openbare parkeerplaats.
Er is een aanvraag ingediend voor een oplaadpunt. Het betreft een aanvraag voor een laadpaal aan de Ommelanderstraat in Ten Boer.

Besluit:
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

I.    Twee parkeervakken, bij de laadpaal aan de Ommelanderstraat in de parkeerstrook aan de zijkant van Ommelanderstraat 8, aan te wijzen als parkeervakken met als specifiek doel het opladen van elektrische voertuigen door plaatsing van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord met de tekst “alleen voor opladen elektrische voertuigen” alsmede met onderbord OB504- met pijlen schuin naar links en/of rechts wijzend, zoals schetsmatig weergegeven in de bijlage;

II.    Eén parkeervak daadwerkelijk in te laten richten als oplaadplaats voor elektrische voertuigen en het tweede parkeervak pas in te richten als hiertoe een aanvraag ingediend wordt;

III.    dit besluit per direct in werking te laten treden;

Bezwaar
Als u het niet eens bent met deze besluiten, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Stuur uw bezwaarschrift aan burgemeester en wethouders, Postbus 7, 9790 AA Ten Boer.
Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:
-    uw naam, adres en telefoonnummer;
-    de datum waarop u het bezwaar indient;
-    het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van  het besluit mee);
-    waarom u het niet eens bent met het besluit;
-    uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit (3 oktober 2018).


Omgevingsvergunningen

Tussen 13 en 27 september zijn de volgende aanvragen binnengekomen:

•    Populierenlaan 1 Sint Annen: vestiging B&B
•    Grasdijkweg 2A Garmerwolde: plaatsen 1 windmolen bij zijn bedrijf  
•    Grasdijkweg Garmerwolde: oprichten in werking hebben industriewaterzuivering
•    Jan Wiegersstraat 5 Ten Boer: plaatsen tuinhuis
•    Grond aansluitend aan de RWZI Garmerwolde: realiseren grondgebonden zonnepark
•    Jan Kosterstraat kavel 27 Ten Boer: oprichten woning
•    Rijksweg 79 Ten Boer: vellen 6 bomen


Kennisgeving vergaderingen van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad

Op woensdag 21 november 2018 worden de leden van de nieuwe gemeenteraad van Groningen gekozen. In verband met de kandidaatstelling voor deze verkiezing, maak ik de volgende vergaderingen van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Groningen bekend:

* (niet openbare) zitting van het centraal stembureau op dinsdag 9 oktober 2018
   om 16.00 uur
In deze vergadering worden de ingeleverde kandidatenlijsten onderzocht. De ingeleverde kandidatenlijsten en verklaringen van ondersteuning worden met het pro-ces-verbaal van de zitting ter inzage gelegd.

* openbare zitting van het centraal stembureau op vrijdag 12 oktober 2018 om 16.00 uur
In deze vergadering wordt door het centraal stembureau beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten en het handhaven van de daarop vermelde kandidaten en de boven de kandidatenlijsten geplaatste aanduidingen van politieke groeperingen.  Aansluitend worden de geldige kandidatenlijsten genummerd.
Het proces-verbaal van de  zitting en genummerde kandidatenlijsten worden ter inzage gelegd.

De openbare zitting van 12 oktober 2018 is in het stadhuis, Grote Markt 1.
De ter inzageleggingen zijn bij het Gemeentelijk Informatie Centrum, Kreupelstraat 1.

Tegen de beschikkingen van het centraal stembureau kan een belanghebbende en iedere kiezer beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het projectbureau verkiezingen, telefoon 14050 of via e-mail: verkiezingen@groningen.nl.

Peter den Oudsten,
voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Groningen
Groningen, 3 oktober 2018.Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook