Advertentie Noorderkrant 7 maart 2018

De advertentie in de krant

Woensdag 14 maart – Buurhoes
Inloopavond locatie wisselwoningen Ten Boer

Evenals in andere dorpen in het aardbevingsgebied krijgt ook het dorp Ten Boer te maken met het versterken en sloop/nieuwbouw van woningen.
Voor bewoners die tijdelijk hun woning moeten verlaten, worden er in het dorp zgn. ‘wisselwoningen’ geplaatst. Omdat deze wisselwoningen meerdere jaren in gebruik blijven, moet de locatie, of locaties, zorgvuldig worden gekozen.
Hier willen wij de inwoners van Ten Boer bij betrekken.
Op woensdag 14 maart, tussen 17 en 20 uur, organiseren wij een ‘inloopbijeenkomst’ in ontmoetingscentrum Buurhoes, Gaykingastraat 17, Ten Boer. Hier presenteren wij kaarten met locaties waar volgens ons wisselwoningen geplaatst zouden kunnen worden.
Graag horen wij van u als inwoner van Ten Boer uw mening hierover.
Tijdens de inloopavond kunt u langskomen wanneer het u past. Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om met u in gesprek te gaan.
Er zijn formulieren beschikbaar waarop u uw opvattingen kunt noteren.

Referendum woensdag 21 maart 2018
Stemmen op 21 maart: vergeet uw stempas én identiteitsbewijs niet!

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u stemmen voor het landelijke referendum. Dat gaat over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.
Om te kunnen stemmen moet u uw stempas én een identiteitsbewijs meebrengen naar het stemlokaal. Zonder stempas en identiteitsbewijs kunt u niet stemmen!

Stempas
De aan u gerichte stempas voor het referendum is inmiddels verzonden naar het adres waarop u op 5 februari 2018 stond ingeschreven. Raakt u de stempas kwijt of hebt u geen stempas ontvangen? Dan kunt u tot en met dinsdag 20 maart 12.00 uur een nieuwe stempas aanvragen.

Stemmen? Neem stempas en geldig identiteitsbewijs mee!
Zonder identiteitsbewijs kunt u niet stemmen. Neem daarom samen met de stempas ook uw identiteitsbewijs mee. Met een identiteitsbewijs bedoelen we een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Let op! Uw identiteitsbewijs mag niet vóór 22 maart 2013 zijn verlopen.
Laat uw identiteitsbewijs zien aan de voorzitter van het stembureau.

Waarover stemt u?
Kiesgerechtigde Nederlanders kunnen op het stembiljet de volgende vraag beantwoorden: Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?

Meer informatie vindt u op de website www.tenboer.nl/referendum-21-maart-2018.

Stemlokalen in de gemeente Ten Boer
U kunt in elk stembureau in de gemeente Ten Boer stemmen met uw stempas. Het stembureau op uw stempas is het dichtst bij u in de buurt. Bij uw stempas ontvangt u een overzicht met de adressen van alle stemlokalen in de gemeente Ten Boer. Dit overzicht vindt u ook op de website. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De stemlokalen zijn op 21 maart 2018 open van 07.30 tot 21.00 uur.
De stembureaus tellen de stemmen na 21.00 uur in de stemlokalen.

Stemmen in een andere gemeente? Vraag een kiezerspas aan
Met de stempas die u per post ontvangt, kunt u alleen in de gemeente Ten Boer stemmen. Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. Dat doet u via een aanvraagformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de gemeente of te downloaden van de website. Het aanvraagformulier moet uiterlijk op 16 maart 2018 bij de gemeente binnen zijn.
U kunt ook aan de balie een kiezerspas aanvragen. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart om 12.00 uur. Vergeet dan niet uw stempas en identiteitsbewijs mee te nemen.

Iemand anders voor u laten stemmen?
Kunt u op 21 maart niet stemmen? Dan kunt u iemand anders vragen voor u te stemmen. Dat doet u door een volmacht te verlenen. De ander mag dan namens u stemmen, maar mag niet voor meer dan twee anderen stemmen. Uw vervanger moet de volmachtstem tegelijk indienen als hij of zij zelf stemt.
Bij volmacht stemmen kan op verschillende manieren:

1.    U draagt uw stempas aan iemand anders over door het volmachtbewijs in te vullen op de achterkant van de stempas.
Op deze manier kunt u alleen een kiezer uit de gemeente Ten Boer voor u laten stemmen. Deze kiezer moet zelf ook een stempas van de gemeente Ten Boer hebben ontvangen.
U regelt dit buiten de gemeente om. U en de andere kiezer moeten beiden de handtekening op de stempas plaatsen. Geef ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (of het origineel) aan de andere kiezer mee. Die moet hij of zij aan het stembureau laten zien! Let op: uw identiteitsbewijs mag niet vóór 22 maart 2013 zijn verlopen.

2.    Aanvraagformulier ‘stemmen bij volmacht’ indienen bij de gemeente
Op deze manier kunt u elke andere kiezer machtigen, ook een kiezer uit een andere gemeente in Nederland. De aanvraag daarvoor doet u via het aanvraagformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de gemeente of te downloaden van de website. U en de ander die voor u gaat stemmen, moeten het aanvraagformulier  ondertekenen. Het aanvraagformulier moet uiterlijk 16 maart 2018 bij de gemeente binnen zijn.

3.    Overdracht van uw kiezerspas door het volmachtbewijs op de achterkant in te vullen

Hebt u al een kiezerspas aangevraagd en ontvangen? Ook dan kunt u nog een andere kiezer voor u laten stemmen! U kunt elke kiezer uit een andere gemeente in Nederland voor u laten stemmen. Dat noemen we machtigen.
Om een ander te machtigen vult u het volmachtbewijs op de achterkant van uw kiezerspas in. U regelt dit buiten de gemeente om. U en de andere kiezer die voor u stemt, moeten beiden de handtekening op de kiezerspas zetten.
Geef ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (of het origineel) mee aan de ander die voor u gaat stemmen. Hij of zij moet die  aan het stembureau laten zien! Let op: uw identiteitsbewijs mag niet vóór 22 maart 2013 zijn verlopen.

Meer informatie?
Alle informatie en formulieren vindt u op de website van de gemeente Ten Boer.
Website    : www.tenboer.nl/referendum-21-maart-2018    
E-mail        : gemeente@tenboer.nl    
Telefoon    : (050) 302 88 88

Openingstijden:
Dagelijks 09.00 tot 12.00 uur
Op maandag ook van 14.00 tot 18.00 uur


Belangrijke informatie voor Wmo-pashouders

Vanaf maandag 9 april 2018 gaat Publiek Vervoer Groningen Drenthe van start. Wij en alle andere gemeenten in Groningen en Drenthe zijn hier in vertegenwoordigd. Wij werken nauw samen met de provincies, het OV-bureau Groningen Drenthe en reizigersgroepen. Het Wmo-vervoer valt ook onder publiek vervoer.

Tot nu toe verzorgde UVO Vervoer samen met Van Dijk/Connexxion het Wmo-vervoer in Noord Groningen. Vanaf 9 april rijdt UVO Vervoer in de hele regio Noord Groningen en rijdt Connexxion onder andere in de stad Groningen. Voor de inwoners van Ten Boer, Loppersum, Appingedam en Delfzijl betekent dit een nieuw gezicht.
Let in maart op uw brievenbus
In de maand maart krijgt u een nieuwe Wmo-pas en meer informatie toegestuurd. De oude pas is vanaf 9 april niet meer geldig. Heeft u met Pasen nog geen Wmo-pas ontvangen? Neem dan contact met ons op.
    Tel: +31 596 639183
M:  +31 615 269488    

Kom kennis maken met de vervoerder
Op maandag 12 maart kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee, kennis maken met UVO vervoer. Zij staan voor u klaar om vragen te beantwoorden en de voertuigen met het nieuwe logo te tonen. In alle gemeenten vindt u de vervoerder op de parkeerplaats voor het gemeentehuis.
•    Ten Boer – maandag 12 maart - 10.00 uur tot 11.30 uur
•    Delfzijl – maandag 12 maart - 12.30 uur tot 14.00 uur
•    Uithuizen – maandag 12 maart - 15.00 uur tot 16.30 uur.

Vanaf 9 april rijdt UVO Vervoer u naar de gewenste bestemming!


Omgevingsvergunningen

Aanvragen
Tussen 15 februari 2018 en 1 maart zijn de volgende aanvragen binnengekomen:

•    Rijksweg 121 te Ten Post: deels opnieuw opmetselen linker zijgevel en voorgevel
•    Kollerijweg 86 te Ten Post: milieuneutraal veranderen bedrijf

Verlenging beslistermijn
•    Dorpsweg 67 Garmerwolde,: vernieuwen kerkhörn

Aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende verzoeken om een vergunning zijn binnengekomen:

Evenementenvergunning:
-    Mini-kermis To Be Jong, 02-05-2018, Dorpsplein, Ten Boer (20-02-2018)
-    Rondje Nostalgie, 27-05-2018, in en rondom Garmerwolde (26-02-2018)

Ontheffing:
-    Ontheffing Drank- en Horecawet t.b.v. mini-kermis To Be Jong, 02-05-2018, Dorpsplein, Ten Boer (20-02-2018)

Een ieder die meent door deze aanvragen in zijn/haar belang te zijn getroffen, kan binnen vier weken na publicatie een zienswijze hieromtrent aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Evenementenvergunning:
-    Dorpskermis, 23-05-2018 t/m 26-05-2018, Dorpsplein, Ten Boer (26-02-2018)
-    Kermis, 22-06-2018 t/m 24-06-2018, Dobbestraat, Woltersum (05-03-2018)

Omgevingsvergunning:
-    Bouwen houtstek voor drogen gezaagd hout monumentale molen Bovenrijge. Boltweg 18A, Ten Boer ( 27-02-2018)

Verleende vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot 17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook