Ten Boer heeft financiën op orde


Ten Boer financieel gezond richting herindeling

De jaarrekening 2017 van de gemeente Ten Boer sluit met een positief saldo van ruim € 3,7 mjl. Ook het meerjarenperspectief tot en met 2022 ziet er gunstig uit, met een geraamd positief saldo in 2022 van bijna € 3 ton.

De financieel gezonde situatie wordt voor een groot deel veroorzaakt door de gunstige economische omstandigheden. Wethouder Postma: ‘De verkoop van bouwterrein heeft het afgelopen jaar een enorme vlucht genomen. In het uitbreidingsplan Dijkshorn zijn in korte tijd veel kavels verkocht. Ook de algemene uitkering van het Rijk vertoont een stijgende lijn’.

Dankzij de gunstige financiële positie kan de gemeente dit jaar nog enkele knelpunten oplossen.

Kindcentrum

Voor het te realiseren kindcentrum in Ten Boer trekt de raad € 2,5 mlj. extra uit. Omdat nieuwbouw van het kindcentrum een relatie heeft met het ‘versterkingsprogramma scholen’ wordt door de NAM bijgedragen in de kosten van nieuwbouw. Streven is dat in 2019 met de bouw wordt begonnen.

Stortplaats Woltersum

De gemeenteraad stelde € 6 ton beschikbaar als gemeentelijke bijdrage aan de sanering van de vuilstort aan de Bouwerschapweg. De totale kosten bedragen ca € 7 mlj. De provincie en de gemeente Groningen nemen het leeuwendeel van de kosten voor hun rekening.

Begraafpark

Met enige regelmaat worden klachten geuit over het begraafpark. Het beoogde ecologisch beheer wordt niet gewaardeerd. Het beheer wordt geïntensiveerd door de grafheuvels frequenter te maaien. Met kleurrijke beplanting worden de urnenmuur en het centrale plein aangekleed.

Zwembad De Blinkerd

De gemeenteraad heeft besloten het zwembad niet te verkopen aan de Stichting B.E.S. De raad stelde kredieten beschikbaar aan de stichting voor achterstallig onderhoud en een exploitatiesubsidie om de toekomst van het bad te garanderen.

Lageweg Thesinge-Garmerwolde

Eerder stelde raad al een krediet beschikbaar voor reconstructie van de Lageweg tussen Thesinge en Garmerwolde. Deze weg wordt veel gebruikt voor scholieren en forenzen. Het gecombineerd gebruik met het groter wordende landbouwverkeer levert soms gevaarlijke situaties op.

Wethouder Financiën Annie Postma is blij dat er nog dit jaar een aantal knelpunten kan worden opgelost. ‘Naast dat we financieel gezond zijn, hebben we de zaken ook goed voor elkaar. Hiermee dragen wij een vitale gemeente over aan de nieuwe gemeente Groningen. Externe omstandigheden hebben ons in de kaart gespeeld, maar we hebben samen met de raad ook de goede besluiten genomen om, vanuit de artikel 12-situatie, weer een gezonde gemeente te worden.’

 

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • Ma 09.00 tot 12.00 uur
 • Ma 14.00 tot 18.00 uur
 • Do 09.00 tot 12.00 uur
 • Overige dagen: Gemeente Groningen

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook