Bezwaar en beroep

Als u het niet eens met het besluit dat u van de gemeente heeft ontvangen dan kunt u een beroep doen op de Algemene wet bestuursrecht, of kortweg: de Awb.

Bezwaar en beroep
Misschien bent u het niet eens met het besluit dat u heeft ontvangen. Of met een besluit dat bijvoorbeeld uw buurman heeft ontvangen, maar dat ook voor u gevolgen heeft.
Dan kunt u een beroep doen op de Algemene wet bestuursrecht, of kortweg: de Awb.

De Awb geeft regels waaraan de gemeente zich moet houden bij het nemen van een besluit.
De Awb geeft ook regels voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente.
Tegen welk besluit is bezwaar mogelijk?

 • Het besluit moet afkomstig zijn van de gemeenteraad, van burgemeester en wethouders of van de burgemeester. 
 • Het moet gaan om een besluit dat rechtstreeks nadelige gevolgen voor u heeft. De schade hoeft echter niet altijd financieel te zijn. Ook niet-materiële schade (bijvoorbeeld het uitzicht uit uw woonkamer) kan voor u aanleiding zijn om bezwaar te maken.


Tegen welk besluit is geen bezwaar mogelijk?
U kunt geen bezwaarschrift indienen tegen de volgende zaken:

 • Algemeen verbindende voorschriften (bijvoorbeeld een gemeentelijke verordening);
 • Beleidsregels (dit zijn regels die de gemeente toepast bij het nemen van een besluit, maar die niet in een wet of verordening staan);
 • Privaatrechtelijke besluiten (bijvoorbeeld een koopovereenkomst die de gemeente sluit);

Als u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld door een medewerker van de gemeente, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de betreffende gemeentelijke dienst. Klik hier voor meer informatie over het indienen van een klacht.

Bezwaarschriftencommissies
De gemeente Ten Boer heeft een interne bezwarencommissie. Deze commissie behandelt alle bezwaren tegen besluiten van de gemeente. Voor besluiten betreffende gemeentelijke belastingen is een aparte commissie ingesteld.

Hoe maakt u bezwaar?
In het besluit staat vermeld bij wie u bezwaar kunt maken. Dit kan zijn de burgemeester, de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders.

Aan welke eisen moet een bezwaarschrift voldoen:

 • Ondertekening: u moet zelf uw handtekening zetten;
 • Motivering: u vermeldt het besluit waarmee u het niet eens bent en beschrijft waarom het besluit volgens u niet juist is (het meesturen van een kopie van het besluit bevordert een snelle behandeling);
 • Indiening binnen zes weken na de datum waarop het besluit aan u is verzonden. De datum staat vermeld in de brief waarin het besluit aan u werd meegedeeld. Is het besluit niet aan u gericht, maar heeft u er als derde wel belang bij (bijvoorbeeld een kapvergunning of een omgevingsvergunning die aan uw buurman is verleend), dan moet u een bezwaarschrift ook indienen binnen zes weken nadat het besluit is genomen.


Als u pas later van het besluit op de hoogte komt, dan geldt niet opnieuw een termijn van zes weken voor indiening van een bezwaarschrift. U moet dan een bezwaarschrift indienen direct nadat u van het besluit heeft gehoord.

Veel besluiten (bijvoorbeeld verleende omgevingsvergunningen of kapvergunningen) worden gepubliceerd in de Noorderkrant. Daarbij wordt ook aangegeven hoe en binnen welke termijn u bezwaar kunt maken.

Hoe maakt u bezwaar als vereniging, vennootschap of stichting?
Ook organisaties (verenigingen, stichtingen en vennootschappen) kunnen in hun belang worden getroffen door besluiten van de gemeen te. In deze gevallen moet het bezwaarschrift ondertekend zijn door een of meer leden die daartoe bevoegd zijn. Wie dat is (zijn) kan blijken uit de statuten en het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Stuur in dat geval een kopie van bijvoorbeeld de statuten mee met het bezwaarschrift.


Hoorzitting
Als u bezwaar heeft gemaakt krijgt u meestal een uitnodiging om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. U mag dat zelf doen of u laten vertegenwoordigen door iemand anders. Dit hoeft geen advocaat te zijn. Kunt u niet zelf op de hoorzitting aanwezig zijn, machtig dan iemand anders om u te vertegenwoordigen. De machtiging moet u van tevoren opsturen of deze meenemen naar de zitting.
Na de hoorzitting brengt de bezwaarschriftencommissie een schriftelijk advies uit over uw bezwaarschrift aan burgemeester en wethouders. Zij nemen een beslissing over uw bezwaarschrift. Meestal gebeurt dit binnen één maand na de hoorzitting.

Geen hoorzitting
Als u zelf hebt aangegeven dat u uw bezwaarschrift niet mondeling wil toelichten, krijgt u geen uitnodiging voor een hoorzitting. Dit is ook het geval als uw bezwaarschrift "kennelijk niet-ontvankelijk" is, bijvoorbeeld wanneer u te laat bezwaar hebt gemaakt en hiervoor geen goede reden is. Uw bezwaarschrift wordt dan zonder uw mondelinge toelichting afgehandeld.


Rechtstreeks beroep op de rechter
De Awb kent de mogelijkheid om de bezwaarprocedure over te slaan en de zaak rechtstreeks door de rechter te laten beoordelen. Dit kan alleen als een zaak daarvoor geschikt is. Dit is het geval als alle feiten en wederzijdse standpunten duidelijk vaststaan en een bezwaarprocedure daaraan weinig meer kan toevoegen, bijvoorbeeld als er al een uitgebreide gedachtewisseling tussen u en de gemeente is geweest.

Als u een verzoek tot rechtstreeks beroep wilt doen, moet u dat in uw bezwaarschrift vermelden. De gemeente bekijkt vervolgens of zij de zaak daarvoor geschikt vindt, maar de uiteindelijke beslissing is aan de rechter.

Voorlopige voorziening bij de rechtbank
Als u bezwaar maakt tegen een besluit betekent dit meestal niet dat dit besluit ook automatisch wordt uitgesteld. Het besluit blijft van kracht totdat er een beslissing over uw bezwaarschrift is genomen.
Bijvoorbeeld: een omgevingsvergunning waartegen u bezwaar maakt wordt gewoon uitgevoerd of een bepaalde maatregel, waarom u heeft gevraagd, wordt niet getroffen. Als u vindt dat u hierdoor onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in Groningen.

Rechtbank in Groningen
De rechter kan dan bijvoorbeeld besluiten dat er voorlopig niet gebouwd mag worden of dat een maatregel wel moet worden getroffen. Als u een verzoek voor een voorlopige voorziening indient moet u tegelijkertijd het bezwaarschrift indienen bij de gemeente. De kosten van een voorlopige voorziening zijn gelijk aan de tarieven voor het gewone griffierecht (zie verderop, onder het kopje Beroep bij de Rechtbank).

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij:


De voorzieningenrechter van de Rechtbank Groningen
Sector Bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD GRONINGEN


Beroep bij de Rechtbank
Het instellen van beroep kost in de regel € 156,-. Wanneer het besluit echter betrekking heeft op sociale zekerheidswetgeving (bijvoorbeeld bijstand of Wmo) is het griffierecht € 42,-.Voor rechtspersonen is het griffierecht € 310,-. Als u volledig in het gelijk wordt gesteld betaalt de gemeente u het griffierecht terug.
De genoemde bedragen gelden vanaf 1 januari 2012. Ze worden regelmatig aangepast. Op www.rechtspraak.nl kunt u altijd het actuele bedrag vinden.

Het beroepschrift kunt u indienen bij:


Rechtbank Groningen
Sector Bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD GRONINGEN


Informatie
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?
Belt u dan gerust met de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van de gemeente Ten Boer. De medewerkers van deze afdeling staan u graag te woord op het volgende telefoonnummer:
(050) 302 88 29
Fax: (050) 302 17 00

Bezoekadres:
Hendrik Westerstraat 24
9791 CT TEN BOER


Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook