Indienen klacht

Er bestaat een regeling in de gemeente Ten Boer voor het behandelen van klachten over gedragingen van ambtenaren of het bestuur. Indien u ontevreden bent over een bepaalde gedraging van een ambtenaar van de gemeente Ten Boer of (een lid) van het bestuur, kunt u een klacht indienen. Hieronder kunt u lezen wat u moet doen in het geval dat u van plan bent een klacht in te dienen.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen. Indien u een klacht mondeling indient, zorgt de gemeente ervoor dat hier iets van op schrift komt te staan.
Als u een klacht mondeling wilt mededelen kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris, de heer J.J. van Vliet. Hij heeft elke woensdag telefonisch spreekuur  van 19:00 uur - 20:30 uur. Zijn telefoonnummer is (050) 301 14 01.
Ook kunt u bellen met de heer H.Bos van de afdeling BJZ. Zijn telefoonnummer is (050) 302 88 29. Als u schriftelijk een klacht wilt indienen, kunt u een klaagschrift opstellen. Hierin moet tenminste de naam en het adres van de indiener, de datum van de brief en een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht opgenomen worden.

Het klaagschrift kunt u sturen naar:

Gemeente Ten Boer
T.a.v. klachtencoördinator, dhr. H. Bos
Postbus 7
9790 AA Ten Boer

Hoe verloopt de procedure?

Zodra uw klaagschrift is ontvangen, gaat dit naar de klachtenfunctionaris, de heer Van Vliet. De klachtenfunctionaris zal een advies voorleggen aan het betrokken bestuursorgaan. Het bestuurorgaan zal binnen maximaal 14 weken beslissen op de klacht. Over de te volgen procedure zult u zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden. Indien de klacht daartoe aanleiding geeft, zal de heer Van Vliet u uitnodigen voor een hoorzitting die plaatsvindt voordat zal worden besloten op uw klacht.
Tegen de beslissing op een klacht is beroep mogelijk bij de gemeentelijke Ombudsman, mevrouw M.H.H. Hermans. Voor meer informatie klik hier.

Wanneer kunt u geen klacht indienen?

De regeling vermeldt een aantal situaties waarin de klachtenfunctionaris de klacht niet in behandeling hoeft te nemen. Dit is het geval indien:
a. meer dan één jaar is verstreken sinds de gedraging, waarop de klacht betrekking heeft, heeft plaatsgevonden;
b. de klacht kennelijk ongegrond is;
c. het belang van de klager of de betekenis van de gedraging kennelijk onvoldoende is;
d. de klager een ander is dan degene tegenover wie de gedraging heeft plaatsgevonden, behalve wanneer de klager zich laat vertegenwoordigen.

De klachtenfunctionaris is niet bevoegd klachten in behandeling te nemen, die betrekking hebben op:
a. algemeen verbindende voorschriften (bijv. verordeningen);
b. algemeen beleid;
c. gedragingen waartegen u bezwaar of beroep had kunnen aantekenen (bijv een weigering van een bouwvergunning);
d. gedragingen die reeds behandeld zijn of onder behandeling zijn bij een rechter.

Bezwaar en beroep
Er zijn 3 verschillende vormen van bezwaar en beroep mogelijk, namelijk: bezwaar en beroep in het algemeen (klik op Vouwblad), bezwaar en beroep inzake gemeentelijke belastingen en de ombudsman.
U kunt hier meer informatie vinden over bezwaar en beroep.

De klachtenfunctionaris
Klachten over gedragingen van bestuurders of ambtenaren van de gemeente Ten Boer kunt u, schriftelijk, indienen bij het gemeentebestuur van Ten Boer, Postbus 7, 9790 AA Ten Boer, t.a.v. de klachtenfunctionaris, de heer J.J. van Vliet.
De klachtenfunctionaris heeft elke woensdag telefonisch spreekuur van 19.00 tot 20.30 uur, tel. (050) 301 14 01.

Gemeentelijke Ombudsman
Als inschakeling van de klachtenfunctionaris niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan kan contact worden opgenomen met de gemeentelijke Ombudsman, Postbus 20.001, 9700 PB Groningen, tel. (050) 318 65 68.
Bezoekadres: Kreupelstraat 12 te Groningen. Inloopspreekuur elke dinsdag van 13.00 - 15.00 uur en elke donderdag van 17.00 - 18.00 uur.
Spreekuur in Ten Boer: op afspraak. Kijk ook op www.groningen.nl/ombudsman

De wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in de gemeente Ten Boer

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook