Privacyverklaring

Zo gaat de gemeente Ten Boer om met uw gegevens

De gemeente Ten Boer (hierna; de gemeente) maakt veel gebruik van persoonsgegevens voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke taken. De gemeente werkt steeds meer digitaal. Daardoor wordt de dienstverlening van de gemeente sneller, eenvoudiger en kwalitatief beter. De gemeente gaat op een zorgvuldige manier om met persoonsgegevens. De gemeente vindt het belangrijk om u  te informeren welke persoonsgegevens zij verzamelt, waarom zij dat doet, en op welke wijze zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.

Grondslag en doelbinding

De gemeente zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor een duidelijk omschreven doel wordt verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat volgens de wet mag. 

Niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk

De gemeente verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Waar mogelijk worden geen persoonsgegevens verwerkt. Op die manier wordt voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

Bewaartermijn

Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de wettelijke taken goed uit te kunnen oefenen, of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Hierbij volgt de gemeente de diverse wetten waarin een en ander is geregeld, onder meer de Archiefwet. Voor medische gegevens is het een en ander geregeld in onder andere de Jeugdwet.

Integriteit en vertrouwelijkheid

De gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en hebben alleen die personen toegang tot de persoonsgegevens die dat nodig hebben om hun werk te kunnen doen. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de gemeente voor passende beveiliging van de persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de gemeente afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet, en worden door de gemeente gecontroleerd.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokken burgers mag niet onevenredig zijn in verhouding tot een met de verwerking te dienen doel.

Rechten op inzage, correctie en verwijdering

Als betrokkene hebt u het recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht deze te laten wijzigen of verwijderen en het recht om data op te vragen om die zelf door te kunnen geven (dataportabiliteit). Verder heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de gemeente kunt u zien hoe u dit kunt doen.

Toestemming

Soms is uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. Als dat het geval is vraagt de gemeente uw toestemming. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden. De gemeente geeft aan op welke wijze dit mogelijk is.

Profiling

De gemeente maakt onder strikte voorwaarden gebruik van profiling. Profiling is een vorm van geautomatiseerd verwerking van persoonsgegeven, waarbij aan de hand van gegevens bepaalde persoonlijke aspecten worden geëvalueerd. De gemeente doet dit om de kwaliteit van haar dienstverlening en uitvoering van haar taken te verbeteren. U leest er meer over in het privacybeleid van de gemeente Ten Boer.

Centraal Register Verwerking Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die de gemeente verwerkt zijn opgenomen in het Centraal Register Verwerking Persoonsgegevens. U kunt contact met ons opnemen om het register in te zien via ons contactformulier of door te bellen met telefoon 14 050.

Wilt u eventueel direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming, mail dan naar

Bescherming persoonsgegevens

De gemeente Ten Boer maakt veel gebruik van persoonsgegevens voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. De gemeente werkt steeds meer digitaal waardoor de dienstverlening van de gemeente sneller, eenvoudiger en kwalitatief beter wordt.

De gemeente Ten Boer gaat op een zorgvuldige manier om met persoonsgegevens en vindt het belangrijk om u te informeren over welke rechten u hebt ten opzichte van privacy, welke persoonsgegevens zij verzamelt, waarom zij dat doet, en op welke wijze zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.

Rechten van burgers

De wetgever biedt u verschillende rechten als het om uw persoonsgegevens. Zo kunt u de gemeente Ten Boer verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of in sommige gevallen te verwijderen. Tevens kunt u een klacht indienen als u meent dat de gemeente Ten Boer niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.

De gemeente Ten Boer zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor een duidelijk omschreven doel verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat volgens de wet mag.

Wij willen u informeren over hoe wij omgaan met uw gegevens. Hieronder wordt beschreven welke rechten u hebt.

Recht op inzage

Als burger hebt u het recht op inzage in uw (eigen) persoonsgegevens die bekend zijn binnen de gemeente. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente middels het algemene contactformulier.

Recht op correctie en verwijdering

Wanneer zich onjuistheden bevinden in uw persoonsgegeven, dan kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Het recht op correctie en verwijdering is in sommige gevallen niet mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat om persoonsgegevens uit de BRP of als het gaat om persoonsgegevens die op basis van wettelijke bepalingen moeten worden bewaard.

Recht van verzet

U hebt het recht om de gemeente te vragen om uw gegevens niet meer te verwerken, namelijk het recht van verzet. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als uw gegevens worden verzameld voor commerciële doeleinden of als u bijzondere persoonlijke redenen hebt om u te verzetten.

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om uw persoonsgegevens over te dragen, dit wordt het recht op dataportabiliteit genoemd. Dit houdt in dat u het recht hebt om de persoonsgegevens te ontvangen die de gemeente van u heeft.

De gemeente Ten Boer wil uw verzoek snel en zorgvuldig af handelen. Als u gebruik wilt maken van uw recht geldt daarom het volgende:

 • Een verzoek indienen via het contactformulier.
 • U dient zich altijd te legitimeren. De gemeente moet namelijk de identiteit van de verzoeker vast kunnen stellen zodat de persoonsgegevens aan de juiste persoon worden verstrekt. 
 • De gemeente handelt uw verzoek in beginsel binnen één maand af.

Klacht indienen

Als u vindt dat de gemeente onzorgvuldig is omgegaan met uw privacy of ten onrechte uw persoonsgegeven heeft verwerkt, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Verder hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kan deze pagina beter?

Mail naar

Zo gaat de gemeente om met privacy

De gemeente Ten Boer heeft een eigen privacybeleid waarin verschillende onderwerpen opgenomen zijn die voor u van belang zijn. In het privacybeleid staat aangegeven op welke manier de gemeente omgaat met de persoonsgegevens en uw privacy.

Gemeentelijk privacybeleid

In het privacybeleid van gemeente Ten Boer is vastgelegd hoe de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens.
Het privacybeleid is een uitwerking de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Met het privacybeleid geeft de gemeente aan dat zorgvuldig met de persoonsgegevens van burgers wordt omgegaan, op welke manier de gemeente dat doet, en wat de rechten zijn van burgers.

Lees verder hoe de gemeente Ten Boer uitvoering geeft aan het privacybeleid.

Profilering

Computers genereren veel gegevens en zijn in staat veel bestanden met persoonsgegevens met elkaar te verbinden. De techniek geeft vele mogelijkheden tot 'profiling' (profilering); aan de hand van een geautomatiseerd verwerking van meerdere persoonsgegevens de personen selecteren die aan bepaalde van te voren vast gestelde criteria (risicofactoren) voldoen.

De gemeente Ten Boer doet - in principe - niét aan profiling. Daarmee handelen we in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die profilering in beginsel verbiedt en slechts in bepaalde situaties onder strikte voorwaarden toelaat.

Big data en tracking

Voor het optimaal uitvoeren van bepaalde taken kan het nodig zijn om big data en tracking te gebruiken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het opslaan van gegevens over de aanwezigheid van mobiele telefoons om grote publieksstromen of verkeersstromen te monitoren en in goede banen te leiden.

Zo wordt de veiligheid van de burgers vergroot. Uiteraard mag big data en tracking niet leiden tot schending van uw privacy. Om deze reden doet de gemeente Ten Boer onder strikte voorwaarden aan big data, zoals vermeld in het privacybeleid.

Cameratoezicht

Binnen de gemeente wordt onder bepaalde omstandigheden gebruik gemaakt van cameratoezicht, zoals vastgelegd in de Gemeentewet. Cameratoezicht wordt onder andere gebruikt voor het vergroten van de veiligheid op straat. Camera’s kunnen een grote inbreuk maken op de privacy van degenen die gefilmd worden.

Om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen, worden camera’s alleen ingezet wanneer er geen andere manieren zijn om het doel te bereiken, en worden er eisen gesteld aan de inzet van camera’s.

De gemeente heeft een aparte verordening waarin de voorwaarden voor het gebruik van cameratoezicht is geregeld.

Privacy melding

Gemeente Ten Boer stelt hoge eisen aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. Dit wordt gedaan door informatiebeveiliging die voldoet aan alle eisen die wettelijk gesteld worden.

Als u persoonsgegevens kunt inzien die niet voor u zijn bedoeld kunt u daarvan een melding doen. Ook geven wij inzage in geconstateerde datalekken.

Informatiebeveiliging

De gemeente Ten Boer vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beveiligd worden. Daarbij kijken we naar de huidige technologie en wij passen onze beveiliging daar op aan. Mocht het toch gebeuren dat er inbreuk worden gemaakt op onze beveiliging, waardoor gegevens in verkeerde handen komen (een datalek), dan nemen wij passende maatregelen.

Hieronder wordt beschreven hoe gemeente Ten Boer omgaat met een datalek, de meldplicht hiervan en wat u kunt doen als er volgens u sprake is van een datalek.

Wat is een datalek?

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor persoonsgegevens terechtkomen bij iemand die geen toegang mag hebben tot deze gegevens.

Hebt u een datalek ontdekt?

Hebt u een datalek ontdekt? Meldt dit dan via het contactformulier of neem telefonisch contact op met de gemeente Ten Boer via telefoonnummer 14 050.

Register datalekken

Gemeente Ten Boer houdt een register bij van alle datalekken binnen de gemeente. Daarin wordt bijgehouden wat de details zijn van het datalek, de gevolgen die het had voor de betrokkenen, en de corrigerende maatregelen die genomen zijn. Door de datalekken te registreren kan de Autoriteit Persoonsgegevens nagaan of gemeente Ten Boer zich heeft gehouden aan de meldplicht datalekken.

Regelgeving en begrippen

Relevante regelgeving en een toelichting op de meest voorkomende begrippen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese Privacy verordening die op 25 mei 2016 in werking is getreden. Door de technologie en ontwikkelingen in het privacyrecht was de Wet bescherming persoonsgegevens toe aan vervanging. De AVG is op 25 mei 2018 toepasselijk en dat betekent dat gemeente Ten Boer op dat moment moet voldoen aan de eisen die de AVG stelt.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over de AVG.

Begrippenlijst

Autoriteit Persoonsgegevens De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de landelijke toezichthouder op het gebied van privacy.

Datalek

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor persoonsgegevens terechtkomen bij iemand die geen toegang mag hebben tot deze gegevens. Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Onder Privacy melding vindt u meer informatie hierover.

Functionaris voor de gegevensbescherming

De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) is de onafhankelijke toezichthouder op het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente. De FG levert daarmee een belangrijke bijdrage aan correct gebruik van vertrouwelijke persoonsgegevens door de gemeente. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Groningen is eveneens de FG van de gemeente Ten Boer.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam- en adresgegevens. Als persoonsgegeven worden ook beschouwd e-mailadressen, pasfoto's, vingerafdrukken en bijvoorbeeld IP-adressen.

Privacy Impact Assessment

Een Privacy Impact Assessment (PIA) is een manier om privacy risico’s in een vroeg stadium op een gestructureerde en heldere manier in beeld te brengen en de juiste maatregelen te kunnen treffen.

Tracking

Het volgen van mobiele datadragers, zoals telefoon, tablet, laptop, bijvoorbeeld door WIFI- of Bluetooth apparatuur waarbij (persoons)gegevens worden verzameld uit die datadragers.

Verantwoordelijke

Binnen de gemeente Ten Boer is het college van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens. Dit betekent dat het college bepaalt wat er met de gegevens gebeurt en met welke middelen.

Verwerken

Onder het verwerken van persoonsgegevens valt alles er met gegevens gedaan kan worden: verzamelen, opslaan, aanpassen, raadplegen, inzien, vernietigen etc.

Register van verwerkingen

Gemeente Ten Boer verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke taken. In het register verwerking persoonsgegevens staat informatie over welke persoonsgegevens de gemeente verwerkt, met welk doel, waarom de gemeente dit mag, hoe lang de gemeente de gegevens bewaart en op grond waarvan de verwerking plaats vindt.

(Link naar register in pdf)
Let op: het register is nog niet volledig. De komende tijd vult de gemeente Ten Boer dit register aan.

De Gemeente Groningen verwerkt eveneens persoonsgegevens voor de uitvoering van de wettelijke taken van de gemeente Ten Boer. In het register verwerking persoonsgegevens staat informatie over welke persoonsgegevens de gemeente verwerkt, met welk doel, waarom de gemeente dit mag, hoe lang de gemeente de gegevens bewaart en op grond waarvan de verwerking plaats vindt. Privacyverklaring gemeente Groningen.

Verantwoordelijk

Binnen de gemeente Ten Boer is het college van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming (hierna; FG) is een onafhankelijke gemeentelijke toezichthouder. De functionaris heeft een aantal vastgestelde taken en bevoegdheden op het terrein van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder:

 • Toezicht houden of persoonsgegevens juist worden gebruikt door de gemeente;
 • Inventarisaties van gegevensverwerkingen maken;
 • Meldingen van gegevensverwerkingen bijhouden;
 • Interne regelingen op het terrein van privacy opstellen;
 • Vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie afhandelen;
 • Adviseren over technologie en beveiliging (privacy by design);
 • Input leveren bij het opstellen of aanpassen van een gedragscode.


De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Groningen is eveneens de FG van de gemeente Ten Boer

Contact

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Ten Boer kunt u contact opnemen met de gemeente via het contactformulier of via het algemene nummer 14 050.

Klacht indienen

Als u vindt dat de gemeente onzorgvuldig is omgegaan met uw privacy of ten onrechte uw persoonsgegeven heeft verwerkt, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Verder hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kan deze pagina beter?

Mail naar

Uitgelicht

Uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Check de Zonnekaart

Openingstijden

Burgerzaken: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en op ma tevens 14.00 - 18.00 uur
Loket Bouwen en Wonen: ma 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 18.00 uur. Di en do 9.00 - 12.00 uur.
De Deel: ma 13:30 - 16:30 uur, woe en vrij 9:00 - 12:00 uur.

Contact

Hendrik Westerstraat 24

9791 CT Ten Boer (Gr.)

Tel.  (050) 302 88 88
Fax. (050) 302 17 00

gemeente@tenboer.nl

Contactgegevens

 • Hendrik Westerstraat 24
 • 9791 CT Ten Boer
 •  
 • Tel. (050) 302 88 88
 • Fax. (050) 302 17 00
 •  
 • gemeente@tenboer.nl

Openingstijden

 • Burgerzaken:
 • dagelijks 9.00 - 12.00 uur
 • en ma 14.00 - 18.00 uur
 •  
 • Loket Bouwen en Wonen:
 • ma 9.00 - 12.00 uur, 14.00 - 18.00 uur
 • di en do 9.00 - 12.00 uur
 • Woensdag en vrijdag gesloten

   

 • De Deel:
 • ma 13:30 - 16.30 uur
 • wo en vrij 9.00 - 12.00 uur

Volg Ten Boer

facebook